contact-banner

สายการบิน : Hainan Airlines

วันแรก  กรุงเทพฯ – ไหโข่ว

วันที่สอง    ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-  หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)

วันที่สาม   อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่

วันที่สี่  ร้านใบชา-ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว

วันที่ห้า   ไหโข่ว-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 16,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 02-06/16-20 มิ.ย 60
09-13 /มิ.ย.60
23-27 มิ.ย. 60
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES

วันแรก  กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้

วันที่สอง   เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่สาม   หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ

วันที่สี่   หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง

วันที่ห้า  ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 21,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 05-09 / 19-23 กรกฎาคม 2560
09-13 สิงหาคม 2560
23-27 สิงหาคม 2560
06-10 / 20-24 กันยายน 2560
18-22 / 19-23 ตุลาคม 2560
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก   กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย

วันที่สอง  ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา

วันที่สาม  ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ร้านใบชา

วันที่สี่  จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 11,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 มิถุนายน 60
16-19 / 23-26 / 30 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 60
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 สิงหาคม 60
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 กันยายน 60
22-25 ตุลาคม 60 (วันปิยมหาราช)
12-15 / 17-20 / 19-22 / 26-29 พฤศจิกายน60
03-06 ธันวาคม 60 (วันพ่อแห่งชาติ)
17-20 / 24-27 ธันวาคม 60
29 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61
30 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61
31 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – นานกิง

วันที่สอง  นานกิง-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

วันที่สาม  หังโจว-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก

วันที่สี่  ร้านผ้าไหม-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-เซี่ยงไฮ้-ซูโจว-วัดฉงหยวน-จัตุรัสหยวนหยง

วันที่ห้า  ซุโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-นานกิง-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 15,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 21-25 มิถุนายน 60
06-10 กรกฎาคม 60
27-31 กรกฎาคม 60
24-28 สิงหาคม 60
06-10 กันยายน 60
21-25 กันยายน 60
18-22 / 19-23 ตุลาคม 60
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก    กรุงเทพฯ-ฉางซา

วันที่สอง  ฉางซา-หนิงเซียง-วัดหมี่หยิน-จางเจี้ยเจี้ย

วันที่สาม สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย

วันที่สี่  ร้านผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์-ร้านใบชา

วันที่ห้า  จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 16,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 22-26 พฤศจิกายน 2560
20-24 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
สายการบิน : THAI SMILE (WE)

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงฟงลั่วหยาง-ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)

วันที่สาม   ลั่วหยาง-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน

วันที่สี่  กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง

วันที่ห้า  เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เมืองซานเหมินเสีย

วันที่หก  เมืองซานเหมินเสีย-เมืองไคเฟิง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน-ไคเฟิง-เจิ้งโจว

วันที่เจ็ด  เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 28,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 19-25 ตุลาคม 2560
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)  ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

วันที่สาม เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิงย่านซินเทียนตี้

วันที่สี่  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

วันที่ห้า  เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 18,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 08-12 กันยายน 2560
20-24 ตุลาคม 2560 (วันปิยมหาราช)
08-12 / 22-26 พฤศจิกายน 2560
01-05 ธันวาคม 2560 (วันพ่อแห่งชาติ)
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง   กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน

วันที่สาม     อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้

วันที่สี่  หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก

วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 14,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 21-25 กรกฎาคม 2560
0-14 สิงหาคม 2560
25-29 สิงหาคม 2560
08-12 กันยายน 2560
12-16 / 20-24 ตุลาคม 2560
08-12 / 22-26 พฤศจิกายน 2560
01-05 / 07-11 ธันวาคม 2560
สายการบิน : THAI AIRWAY INTERNATIONAL

วันแรก   กรุงเทพฯ –เฉินตู-เม่าเสี้ยน

วันที่สอง   เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

วันที่สาม   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

วันที่สี่   ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า   เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊

วันที่หก   ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว

วันที่เจ็ด  ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊ก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

วันที่แปด  ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่ – เฉินตู – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 40,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 20-27 / 21-28 / 22-29 ตุลาคม 2560
สายการบิน : THAI AIRWAY INTERNATIONAL

วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู-เม่าเสี้ยน

วันที่สอง   เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

วันที่สาม  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

วันที่สี่  ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู-ร้านหมอนยางพารา

วันที่หก  ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – เฉินตู – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 30,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560