contact-banner

สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – นาริตะ

วันที่สอง นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – EARTH QUAKE MUSEUM – โอชิโนะฮัคไค – โอไดบะ

วันที่สี่ วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ

วันที่ห้า เมืองเก่าซาวาระ – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 59,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 28 ธ.ค. 60- 01 ม.ค. 61
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซน

วันที่สาม ลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน –  โตเกียว  – วัดอาซากุซ่า – ชินจูกุ

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี   ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย 

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 28,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 02-06 / 07-11 / 09-13 / 14-18 / 16-20 / 21-25 / 23-27 พฤศจิกายน 2560
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 / 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2560 : 5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25 / 26-30 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2560
สายการบิน : SCOOT AIR

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โตเกียว

วันที่ 2 กระเช้า คาชิ คาชิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – แช่น้ำแร่ออนเซน – เมนูขาปูยักษ์

วันที่ 3 ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland.

วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 26,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 07 – 11 / 09 – 13 / 13 – 17 / 21 – 25 / 27 – 31
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 60 / 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 60

มกราคม 2561 : 02 – 06 / 04 – 08 / 06 – 10 / 08 – 12 / 10 – 14
12 – 16 / 14 – 18 / 16 – 20 / 18 – 22 / 20 – 24
22 – 26 / 24 – 28 / 26 – 30
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 61 / 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 61

กุมภาพันธ์ 2561 : 01 – 05 / 03 – 07 / 05 – 09 / 07 – 11 / 09 – 13
11 – 15 / 13 – 17 / 15 – 19 / 17 – 21 / 19 – 23
21 – 25 / 23 – 27
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 61 / 27 ก.พ. – 03 มี.ค. 61
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  – สนามบินนาริตะ – โตเกียว

วันที่สอง โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว –ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียว

วันที่สี่ โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 25,991.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 6-10 , 7-11 ตุลาคม 2560
20-24 , 21-25 , 22-26 ตุลาคม 2560
13-17 , 14-18 , 27-31 , 28 ต.ค.-1 พ.ย. 2560
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  – สนามบินนาริตะ – โตเกียว

วันที่สอง โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว –ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียว

วันที่สี่ โตเกียว –ถนนอิโชนามิกิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 30,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน 2560

29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม , 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม
สายการบิน : NOKSCOOT

วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – อิบารากิ – สวนไคราคุเอน – ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ – ออนเซ็น

วันที่สี่ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – เมืองโตเกียว – เมืองซาวาระ – นาริตะ – วัดนาริตะ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ

วันที่ห้า เมืองนาริตะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย – ตลาดอะเมโยโกะ  – ชินจูกุ

วันที่หก อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 29,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 01-06 ธันวาคม 2560
06-11 ธันวาคม 2560
08-13 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
15-20 ธันวาคม 2560
20-25 ธันวาคม 2560
22-27 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61
29 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – อิบารากิ – สวนไคราคุเอน – ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ – ออนเซ็น

วันที่สี่ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย – ชินจูกุ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ

วันที่ห้า อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 26,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 03-07 ธันวาคม 2560
05-09 ธันวาคม 2560
10-14 ธันวาคม 2560
12-16 ธันวาคม 2560
17-21 ธันวาคม 2560
19-23 ธันวาคม 2560
24-28 ธันวาคม 2560
26-30 ธันวาคม 2560
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านนินจาอิงะ – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ

วันที่สี่ เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ห้า สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 27,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 01-05 / 03-07 / 05-09 / 07-11 / 09-13 / 11-15 / 13-17
15-19 / 17-21 / 19-23 / 21-25 / 23-27 / 27-31 28 ธ.ค 60 – 01 ม.ค 61
29 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61 / 30 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61

มกราคม 2561 : 03-07 / 05-09 / 07-11 / 09-13 / 11-15 / 13-17 / 15-19
17-21 / 19-23 / 21-25 / 23-27 / 25-29 / 27-31
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 61 /31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 61

กุมภาพันธ์ 2561 : 02-06 / 04-08 / 06-10 / 08-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18
16-20 / 18-22 / 20-24 / 22-26 / 24-28
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61 / 28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 61

มีนาคม 2561 : 02-06 / 04-08 / 06-10 / 08-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18 / 16-20
18-22 / 20-24
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination – ข้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่สี่ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ – สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 36,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 01-05 / 03-07 / 05-09 / 09-13 / 11-15 / 13-17 / 15-19 / 17-21
19-23 / 21-25 / 27-31 / 28 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61

มกราคม 2561 : 08-12 / 10-14 / 12-16 / 14-18 / 16-20 / 18-22 / 20-24 / 22-26 / 24-28
26-30 / 28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 61 / 30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 61
สายการบิน : Peach Air

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันสอง สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ – ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

วันสาม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด –  โรงงานแก้ว – ย่านถนนโคคุไซโดริ

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า

วันที่ห้า อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 19,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 03-07 / 10-14 / 14-18 / 21-25 / 29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 60

ธันวาคม 2560 : 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 15-19 / 16-20
17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61
29 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61
30 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61