contact-banner

สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – สวนชินจูกุเกียวเอน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะ ฮัคไค – ทะเลสาบยามานากะ

วันที่สาม ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

วันที่สี่ นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

(ไม่รวมค่าเดินทาง) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 29,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 2 – 6 / 6 – 10 / 9 – 13 / 13 – 17 / 16 – 20 / 20 – 24
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

วันที่สอง สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – อีออนพลาซ่า – กิฟุ

วันที่สาม กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียว

วันที่สี่ เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

วันที่ห้า สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 32,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 20-24 / 27-31
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – มารีนปาร์คนิกส์ – นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะ

วันที่สาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – วัดโคริวจิ – โกดังอิฐแดง (ฮาโกดาตะคริสต์มาสแฟนตาซี)  – ฮาโกดาเตะ

วันที่สี่ ฮาโกดาเตะ – วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) ฟาร์มหมี จุดชมวิวทะเลสาบโซโระ (ถ่ายรูป) – จิโกกุดานิโนโบริเบ็ตสึ

วันที่ห้า โนโบริเบ็ตสึ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

วันที่หก ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 54,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

วันแรก             สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง         สนามบินนาริตะ – โตเกียว  – วัดอาซากุซ่า – ศาจเจ้าเมจิ – ย่านชินจุกุ                                            

วันที่สาม         สวนสนุกกรินปะ – (สวมใส่ชุดยูกาตะ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก) –  GOTEMBA

                        FACTORY OUTLET – นาริตะ  

วันที่สี่             อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท

                       สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี   ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน

                      เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน     (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)  

วันที่ห้า         สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย 

 

ราคาทัวร์ : 15,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : สิงหาคม : 17-21 /24-28 /31 ส.ค. - 4 ก.ย. 60
กันยายน : 07 - 11 /14 - 18 /21 - 25 ก.ย.
28 กันยายน - 2 ตุลาคม
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน –  โซอุนเคียว

วันที่สาม โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – PATCHWORK HILLS BLUE POND – โรงงานชีสฟุราโน่ – นิงเกิ้ล เทอร์เรส – ฟูราโน่

วันที่สี่ ฟูราโน่ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกได – ภูเขาโมอิวะ (ขึ้นกระเช้า) – ซัปโปโร

วันที่ห้า ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – โอโดริปาร์ค (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

วันที่หก ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 48,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 24 – 29 พฤศจิกายน 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะ

วันที่สาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนูมะ – ทะเลสาบโทยะ

วันที่สี่ ทะเลสาบโทยะ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร

วันที่ห้า ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกได – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – โอโดริปาร์ค (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

วันที่หก ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 49,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 10 – 15 พฤศจิกายน 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชิโตเซ่

วันทีสอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืนของเมืองฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะ

วันที่สาม ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ – วนอุทยานโอนูมะ – ทะเลสาบโทยะ

วันที่สี่ ทะเลสาบโทยะ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร

วันที่ห้า ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกได – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – โอโดริปาร์ค (ผ่านชม) – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

วันที่หก ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 54,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 17 – 22 ตุลาคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – จุดชมวิวทะเลสาบโซโระ (ถ่ายรูป) – นิเซโกะ

วันที่สาม นิเซโกะ – เขื่อนโฮเฮเคียว – ชมใบไม้เปลี่ยนสีสะพานแขวนฟูตามิ – น้ำตกชิไรโตะ โนะ ทาคิ –         KAPPA DAIO IWATO KANNONDO – โจซังเค

วันที่สี่ โจซังเค – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

วันที่ห้า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 47,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 13 – 17 ตุลาคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชิโตเซ่

วันที่สอง สนามบินชิโตเซ่ – นิงเกิ้ล เทอร์เรส – ฟูราโน่ มาร์เช่ – โทมิตะฟาร์ม – โซอุนเคียว

วันที่สาม โซอุนเคียว – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร

วันที่สี่ ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม – ซัปโปโร

วันที่ห้า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 35,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 16 – 20 กันยายน 2560
สายการบิน : singapore airline

วันแรก กรุงเทพ สนามบินชางฮี – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุซะ TMGสวนชินจูกุเกียวเอน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)ช็อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

วันที่สาม โตเกียว – ล่องทะเลสาบอาชิ (40 นาที) – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – ทะเลสาบยามานากะ

วันที่สี่ ทะเลสาบยามานากะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ปราสาทมัตสึโมโต้ – มัตสึโมโต้

วันที่ห้า มัตสึโมโต้ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาโงย่า

วันที่หก นาโงย่า โอบาระ โครังเคนาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงย่า

วันที่เจ็ด นาโงย่า – สนามบินนาโงย่าสนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 46,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 20 – 26 พฤศจิกายน 2560