contact-banner

สายการบิน : THAI AIRWAY

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ – สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ

วันที่สามของการเดินทาง  เมืองยูบาริ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถ่ายรูปกับ ภูเขาโชวะ ชินซัน –ทะเลสาบโทยะ

วันที่สี่ของการเดินทาง  ทะเลสาบโทยะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –เดินเล่นถนนซาไกมาจิ – โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต –  อิออน มอลล์  – DUTY FREE –  ช้อปปิ้งดองกี้โฮเต  ย่านทานูกิ โคจิ

วันที่หกของการเดินทาง  สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : 39,991.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 16-21 , 23-28 สิงหาคม
29 สิงหาคม – 3 กันยายน
31 สิงหาคม – 5 กันยายน
12-17 กันยายน
สายการบิน : Thai Airway

วันแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภุมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – บิเอะ – ฟูราโน่ – สวนดอกไม้ชิคิไซ โนะโอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองยูบาริ

วันที่สามของการเดินทาง  เมืองยูบาริ – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ถ่ายรูปกับ ภูเขาโชวะ ชินซัน –ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร

วันที่สี่ของการเดินทาง  ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต ชิโรย โคยบิโตะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –เดินเล่นถนนซาไกมาจิ – โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ – ซัปโปโร –  อิออน มอลล์  – DUTY FREE – ช้อปปิ้งดองกี้โฮเต  ย่านทานูกิ โคจิ

วันที่ห้าของการเดินทาง  สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : 37,991.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 17-21 , 24-28 สิงหาคม 2560
7-11 , 14-18 , 21-25 กันยายน 2560
สายการบิน : Thai Air Asia X

วันแรกของการเดินทาง   สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  – สนามบินนาริตะ

วันที่สองของการเดินทาง   สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น

วันที่สามของการเดินทางสวนดอกไม้ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –ถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

วันที่สี่ของการเดินทาง   สักการะพระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ – นาริตะ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่ห้าของการเดินทาง  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ราคาทัวร์ : 25,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 19-23 ก.ค. 60
20-24 , 21-25 , 22-26 , 26-30 , 27-31ก.ค. / 28ก.ค.-1สค. / 29ก.ค.-2ส.ค. 60

02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 17-21 , 18-22 , 19-23 ส.ค. 60
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ส.ค. / 30ส.ค.-3ก.ย. / 31ส.ค.-4 ก.ย.60
09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , ส.ค. 60

01-05 , 02-06 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 ก.ย.60
16-20 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27ก.ย. / 27ก.ย.-1ต.ค.60
28ก.ย.-2ต.ค. / 29ก.ย.-3ต.ค. / 30ก.ย.-4ต.ค. 60
สายการบิน : SCOOT AIR (TZ)

วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ริงกุเอ้าเลท

วันที่สอง         โอซาก้า –อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ

                        ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ – เอ๊กซ์โปซิตี้

วันที่สาม          อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันที่สี่              ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

ราคาทัวร์ : 18,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 16-19 กรกฎาคม 2560
23-26 กรกฎาคม 2560
30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2560
06-09 สิงหาคม 2560
13-16 สิงหาคม 2560
20-23 สิงหาคม 2560
สายการบิน : SCOOT

วันแรก  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง   วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่สี่   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาทัวร์ : 18,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 17-21 มิ.ย 2560
01-05/04-08/07-11/10-14/13-17 ส.ค 2560
16-20/19-23/22-26/25-29 ส.ค 2560
28 ส.ค – 01 ก.ค 2560/31 ส.ค – 04 ก.ย 2560
03-07/06-10/09-13/12-16/15-19 ก.ย 2560
18-22/21-25/24-28 ก.ย 2560
สายการบิน : SCOOT AIR (TZ)

วันแรก    กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง  วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต– ออนเช็นธรรมชาติ

วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่สี่      อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้า    สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 20,888.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : มิถุนายน : 02-06 / 05-09 / 08-12 / 11-15 / 14-18 / 17-21 มิ.ย.
20-24 / 23-27 / 26-30 / 29 มิ.ย–03 ก.ค

กรกฎาคม : 02-06 / 05-09 / 08-12 / 11-15 / 14-18 / 17-21 ก.ค.
19-23 / 20-24 / 20-24 / 21-25 / 23-27 / 26-30 / 29 ก.ค–02 ส.ค
สายการบิน : Asia Atlantic Airlines (HB)

วันที่1   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2   สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์
วันที่3   สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ – น้ำตกกิงกะ ริวเซย์ – อาซาฮิคาว่า
วันที่4   เมืองอาซาฮิคาว่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่5   สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : เริ่มที่ 29,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 04-08 /11-15 /18-22/25-29 มิ.ย. 60
02-06 /09-13 /16-20 /23-27 ก.ค. 60
30 ก.ค – 03 ส.ค 2560
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะโกะ

วันที่สาม ทะเลสาบยามานากะโกะ – ฟูจิคิวไฮแลนด์ – วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) –ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

วันที่สี่ นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

(ไม่รวมค่าเดินทาง) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 22,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 08 – 12 ก.ค./12 – 16 ก.ค./19 – 23 ก.ค./22 – 26 ก.ค./26 – 30 ก.ค. 2560
02 – 06 ส.ค./09 – 13 ส.ค./19 – 23 ส.ค./23 – 27 ส.ค./26 – 30 ส.ค./30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2560
06 – 10 ก.ย./09 – 13 ก.ย./13 – 17 ก.ย./16 – 20 ก.ย./20 – 24 ก.ย./27 ก.ย. – 01 ต.ค.2560
30 ก.ย. – 04 ต.ค.2560
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

วันที่สอง สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ – กิฟุ

วันที่สาม กิฟุ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านใน) – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – เอ็นนะเคียว

วันที่สี่ เอ็นนะเคียว – เท็มโปซาน – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – ตลาดปลาคุโรม่อน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

วันที่ห้า สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 24,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 05 – 09 ก.ค./12 – 16 ก.ค./19 – 23 ก.ค./26 – 30 ก.ค. 2560
02 – 06 ส.ค./09 – 13 ส.ค./16 – 20 ส.ค./23 – 27 ส.ค. 2560
30 ส.ค. – 03 ก.ย./06 – 10 ก.ย./13 – 17 ก.ย./20 – 24 ก.ย. 2560
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560
สายการบิน : SCOOT AIR

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – กิฟุ

วันที่สอง กิฟุ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ตรอกเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า

วันที่สาม โทยาม่า – เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบไซโกะ

วันที่สี่ ทะเลสาบไซโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซะกุซ่า – ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG –ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 35,900.- ถึง 42,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 05 – 09 ก.ค. 2560
23 – 27 ส.ค. 2560
18 – 22 ต.ค. 2560