contact-banner

สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

วันที่สาม เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) – กรุงเวียนนา – ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

วันที่สี่ พระราชวังเชรินน์บรุนน์  – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่ห้า บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)

วันที่หก กรุงปราก – ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ – OLD TOWN SQUARE

วันที่เจ็ด กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 79,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 20-28 ธันวาคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพ – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา – โบสถ์ MUNSTER –  กรุงเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวด – นาฬิกาดอกไม้-  เมืองโบราณโลซานน์ –  ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่สาม โลซานน์ –เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมืองทาช – เซอร์แมท

วันที่สี่ เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์กราท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส- เมืองทาชอินเทอร์ลาเก้น

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  –   ลูเซิร์น  – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล –  ช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge

วันที่หก ลูเซิร์น – ล่องเรือโบราณ – ขึ้นเขาริกิคุม –  อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้งเมืองลูเซิร์น

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ฟาลล์ –  นครซูริค- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซูริค

วันที่แปด สนามบินซูริค – กรุงเทพ

วันที่แปด สนามบินซูริค – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 99,900-.

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 01-09 ธันวาคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน – นครวาติกัน – เมืองฟลอเรนซ์

วันที่สาม เมืองฟลอเรนซ์ – วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – สะพานเวคคิโอ เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เวนิส เมสเตร 

วันที่สี่ เมืองเวนิส – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – DOGE PALACE – คลองใหญ่ – สะพานริอัลโต้ – เมืองลูเซิร์น (SWISS)

วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)

วันที่หก กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร – ประตูชัย  – หอไอเฟล – ถนนชองป์เอลิเซ่ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ห้างแกลเลอรี่ลาแฟแยตต์

วันที่แปด กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 94,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 26 ธันวาคม -3 มกราคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ –  โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้

วันที่สาม ปราโต้ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะ เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารเซ้นต์มาร์ค – เมสเตร้

วันที่สี่ เมืองเมสเตร้ – เมืองลูกาโน่ – เมืองลูเซิร์น (SWISS)

วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)

วันที่หก เมืองดิจอง – นั่งรถไฟด่วน TGV –  กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย  – ถนนชองป์เอลิเซ่

วันที่แปด กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 82,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 28 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน – นครวาติกัน – เมืองปราโต้

วันที่สาม เมืองปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่า–เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค- ล่องเรือกอนโดล่า***

วันที่สี่ เวนิสเมสเตร้ – เมืองโคโม –  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – เมืองลูกาโน้  – เมืองอินเทอลาเก้น – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น –  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  – ประเทศฝรั่งเศส – เมืองดิจอง  

วันที่หก เมืองดิจอง –  รถไฟ TGV-   กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร –  หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ช้อปปิ้งถนนฌ็องป์เอลิเซ่  –ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

วันที่แปด กรุงปารีส  – กรุงเทพ

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 91,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 24 ธันวาคม – 01 มกราคม 2561
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

วันที่สอง กรุงลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธส์ – คาร์ดีฟ

วันที่สาม คาร์ดีฟ – สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน – แมนเชสเตอร์

วันที่สี่ เลคแลนด์ – วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบรอะ

วันที่ห้า เอดินเบรอะ-ยอร์ค

วันที่หก BICESTER OUTLET-อ๊อกฟอร์ด-ลอนดอน

วันที่เจ็ด กรุงลอนดอน – สนามบินสุวรรณภุมิ

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 49,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 27 ก.พ. – 6 มี.ค. 61
10-17 มี.ค. 61
1-8 เม.ย. 61
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปราก

วันที่สาม ปราก – คาโรวีวารี่ – เชสกี้คลุมลอฟ

วันที่สี่ ฮอลสตัท – ลินซ์ – เวียนนนา

วันที่ห้า เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือดานูบ

วันที่หก บูดาเปสต์ – กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 36,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 14-19 ก.พ. 2561
28 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561
16-21 มี.ค. 2561
29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2561
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก  กรุงเทพฯมิวนิค

วันที่สอง มิวนิคปราสาทนอยชวานสไตน์

วันที่สาม ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ

วันที่สี่ คาโรวีวารี่ – ปราก

วันที่ห้า ปราก – บาติสลาวา(สโลวาเกีย)

วันที่หก  เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – PARNDOF OUTLEET – บูดาเปสต์

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์

วันที่แปด บูดาเปสต์ – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 49,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 20-28 ม.ค. / 17-25 ก.พ. 61
24 กพ. – 4 มี.ค. 61
28 ก.พ. – 8 มี.ค. 61 /3-11 มี.ค. 61
17-25 มี.ค. / 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 61
31 มี.ค. – 8 เม.ย. 61
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง กรุงเทพฯ ดูไบ เวนิส เกาะเวนิส เวนิส

วันที่สาม เวนิส อินบรูคส์ ซาลเบิร์ก

วันที่สี่ ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค

วันที่ห้า มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบทิทิเช่

วันที่หก แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น ซูริค น้ำตกไรน์ ดูไบ

วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพ ฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 39,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 12-18 ก.พ. 2561
28 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561
22-28 มี.ค. 2561
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก กรุงเทพฯ

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมเมือง

วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาตามูซ – ชมเมือง

วันที่สี่ ปารีส – รถไฟ TGV – ดีจอง – อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราวน์ – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่หก ลูเซิร์น – FOX TOWN OUTLET – มิลาน (อิตาลี) – เวนิส (อิตาลี)

วันที่เจ็ด เวนิส  – ปิซ่า (อิตาลี)

วันที่แปด ปิซ่า – โรม (อิตาลี) – ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 69,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 27 ม.ค. – 4 ก.พ. / 10-18 ก.พ. 2561
24 ก.พ. – 4 มี.ค. / 10-18 มี.ค. 2561
24 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561
31 มี.ค. – 8 เม.ย. 2561