contact-banner

สายการบิน : CATHEY PACIFIC (CX)

วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เซิ่นเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา

วันที่สาม จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 10 – 12

ธันวาคม 2560 : 02 – 04 / 09 – 11 / 15 - 17 / 16 – 18

มกราคม 2561 : 06 – 08 / 13 – 15

กุมภาพันธ์ 2561 : 03 – 05

มีนาคม 2561 : 17 – 19 / 24 – 26
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่

วันที่สอง  ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

วันที่สาม วัดผู่โถว – เซิ่นเจิ้น – Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่

วันที่สี่ เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 : 02-05 / 04-07 / 09-12 / 11-14 / 16-19 / 18-21 / 23-26 / 25-28
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 / 31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61

มกราคม 2561 : 11-14 / 25-28

กุมภาพันธ์ 2561 : 01-04

มีนาคม 2561 : 03-06 / 08-11 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61

เมษายน 2561 : 19-22 / 20-23 / 21-24
28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61

พฤษภาคม 2561 : 03-06 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบ้านนองปิง–อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet

วันที่ 2 ติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต

วันที่ 3 ติ่มซำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 07 – 09 / 16 – 18

มกราคม 2561 : 05 – 07 / 12 – 14 / 26 – 28

กุมภาพันธ์ 2561 :03 – 05

มีนาคม 2561 : 02 – 04 / 09 – 11 / 16 – 18 / 23 – 25
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – วัดหมั่นโม – ขึ้นรถรางพีคแทรม  

วันที่ 2 ติ่มซำ – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

วันที่ 3 ติ่มซำ – กระเช้านองปิง –  อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 27,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
สายการบิน : Emirates Airline (EK)

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

วันที่สอง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา –   พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET

วันที่สาม ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 12,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 29 – 31 ตุลาคม 2560
05 – 07 พฤศจิกายน 2560
12 - 14 พฤศจิกายน 2560
19 - 21 พฤศจิกายน 2560
26 - 28 พฤศจิกายน 2560
สายการบิน : Hong Kong Airlines

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights

วันที่สาม ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

วันที่สี่ นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 24,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561
สายการบิน : Hong Kong Airlines

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น

วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – ตลาดกงเป่ย – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สาม ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง –  วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่ 

วันที่สี่ วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 17,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 – 02
สายการบิน : Hong Kong Airlines

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น

วันที่สาม เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

วันที่สี่ ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่

วันที่ห้า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561
21-25 กุมภาพันธ์ 2561
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียนหาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)

วันที่สอง เซินเจิ้น-จูไห่-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดไป๋หลิน-สวนหยวนหมิงหยวน+โชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน

วันที่สาม  ร้านบัวหิมะ-วัดผู่ถ่อ-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จู่ไห่-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 9,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 10-12 / 24-26 พฤศจิกายน 2560
15-17 / 29-31 ธันวาคม 2560
30 ธันวาคม –01 มกราคม 2561
05-07 / 12-14 / 19-21/26-28 มกราคม 2561
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
02-04 / 09-11 / 16-18 มีนาคม 2561
สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก     กรุงเทพฯ – มาเก๊า- เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่

วันที่สอง  จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์

วันที่สาม  จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 7,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน 2560 : 01-03/02-04/08-10/09-11/23-25 / 15-17/16-18/22-24

29 ก.ย.-01ต.ค./30 ก.ย.-02 ต.ค.60