contact-banner

สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง

วันที่สาม อาลีซาน – ป่าสนพันปี – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต

วันที่สี่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า ทำ DIY พายสัปปะรด – พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง

วันที่หก สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 19,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 07-12 พ.ย. 2560
07-12 ธ.ค. 2560
21-25 ธ.ค. 2560
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย

วันที่สาม ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชา – วัดหลงซาน –  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 14,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 13 – 17 / 18 – 22 / 19 – 23

01 – 05 พฤศจิกายน 2560
02 – 06 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
09 – 13 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
16 – 20 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
23 – 27 พฤศจิกายน 2560
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่สอง  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต       

วันที่สาม  ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

วันที่สี่  DUTY FREEตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า  สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

ราคาทัวร์ : 17,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 05-09 พฤศจิกายน 2560
27 พฤศจิกายน 01 ธันวาคม 2560
03-07 / 24-28 ธันวาคม 2560
27-31 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561
29 ธันวาคม 2560-02 มกราคม 2561
22-26 มกราคม 2561
11-15 / 18-22 / 19-23 มีนาคม 2561
สายการบิน : CHINA AIRLINE

วันแรก  กรุงเทพฯ-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – เมืองเถาหยวน

วันที่สอง เมืองเถาหยวน-DUTY FREE-อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดหลงซันซื่อร้านขนมเหว่ยเก๋อ-COUNTDOWN ปี2018-เมืองเถาหยวน

วันที่สาม  เมืองเถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เจี้ยอี้

วันที่สี่ เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่ห้า ไทจง-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 37,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2561
สายการบิน : CHINA AIRLINE

วันแรก  กรุงเทพฯ–ไทเป-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่สอง ไทจง-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจี้ยอี้

วันที่สาม เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-เมืองเถาหยวน

วันที่สี่ เมืองเถาหยวน-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  COUNTDOWN ปี 2018-เมืองเถาหยวน

วันที่ห้า เมืองเถาหยวน-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดหลงซันซื่อ-อิสระช้อปปิ้ง ซีเหมินติง-ไทเป-กรุงเทพ ฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มต้น 37,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561
สายการบิน : EVA AIR

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เจียอี้

วันที่สาม  ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ห้า  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 20,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน : 09 – 13 / 17 – 21 / 23 – 27 / 27 – 01 ต.ค. 2560

ตุลาคม 2560 : 04 – 08 / 22 – 26

พฤศจิกายน 2560 : 03 – 07 / 08 – 12 / 12 – 16 / 17 – 21 / 26 – 30 พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560 : 07 – 11 / 13 – 17 / 17 – 21 / 24 – 28
สายการบิน : EVA AIR

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน

วันที่สอง ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – หมู่บ้านปีศาจ

วันที่สาม  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง 

วันที่สี่   ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – นั่งกระเช้าเหมาคง

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 21,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 07 – 11 / 16 – 20 / 23 – 27

พฤศจิกายน 2560 : 04 – 08 / 11 – 15 / 25 – 29

09 – 13 / 30 ธ.ค.– 03 ม.ค.2561
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่สอง  ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สาม  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 21,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน 2560 : 07 – 10 / 14 – 17 / 22 – 25

ตุลาคม 2560 : 20 – 23 / 28 – 31

พฤศจิกายน 2560 : 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 / 25 – 28 / 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

ธันวาคม 2560 : 07 – 10 / 16 – 19 / 21 – 24 / 23 – 26 / 27 – 30
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่สาม ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่ห้า  ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ TAROKO ร้านหยก

วันที่หก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 22,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 01 – 07 / 08 – 14 / 15 – 21

พฤศจิกายน 2560 : 03 – 09 / 17 – 23 / 24 – 30

ธันวาคม 2560 : 01 – 07 / 08 – 14 / 22 – 28

26 ธ.ค. – 01 ม.ค./ 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. / 30 ธ.ค.2560 – 05 ม.ค.2561
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง  สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่สาม  ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง – Liuhe Night Market

วันที่สี่  วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป

วันที่ห้า  ไทเป – วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

วันที่หก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง

วันที่เจ็ด  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 23,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 09 – 15 ตุลาคม 2560
10 – 16 พฤศจิกายน 2560
15 – 21 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. – 04 ม.ค.2560