contact-banner

สายการบิน : EVA AIR

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน

วันที่สอง ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – หมู่บ้านปีศาจ

วันที่สาม  หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง 

วันที่สี่   ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก – Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – นั่งกระเช้าเหมาคง

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 21,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 07 – 11 / 16 – 20 / 23 – 27

พฤศจิกายน 2560 : 04 – 08 / 11 – 15 / 25 – 29

09 – 13 / 30 ธ.ค.– 03 ม.ค.2561
สายการบิน : EVA AIR

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เจียอี้

วันที่สาม  ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ห้า  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 20,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน : 09 – 13 / 17 – 21 / 23 – 27 / 27 – 01 ต.ค. 2560

ตุลาคม 2560 : 04 – 08 / 22 – 26

พฤศจิกายน 2560 : 03 – 07 / 08 – 12 / 12 – 16 / 17 – 21 / 26 – 30 พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560 : 07 – 11 / 13 – 17 / 17 – 21 / 24 – 28
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่สอง  ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สาม ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่  ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก

วันที่ห้า  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 25,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 14 – 18 / 18 – 22 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560

08 – 12 / 11 – 15 / 18 – 22 / 22 – 26 / 25 – 29 / 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560

05 – 09 / 16 – 20 / 20 – 24 / 21 – 25 / 23 – 27 / 27 – 31 ธันวาคม 2560
สายการบิน : Thai Airways (TG)

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่สอง  ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สาม  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – ร้าน Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ราคาทัวร์ : 21,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กันยายน 2560 : 07 – 10 / 14 – 17 / 22 – 25

ตุลาคม 2560 : 20 – 23 / 28 – 31

พฤศจิกายน 2560 : 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 / 25 – 28 / 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

ธันวาคม 2560 : 07 – 10 / 16 – 19 / 21 – 24 / 23 – 26 / 27 – 30
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่สาม ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่ห้า  ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติ TAROKO ร้านหยก

วันที่หก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 22,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 01 – 07 / 08 – 14 / 15 – 21

พฤศจิกายน 2560 : 03 – 09 / 17 – 23 / 24 – 30

ธันวาคม 2560 : 01 – 07 / 08 – 14 / 22 – 28

26 ธ.ค. – 01 ม.ค./ 27 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. / 30 ธ.ค.2560 – 05 ม.ค.2561
สายการบิน : NOK SCOOT

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง  สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่สาม  ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองเกาสง – Liuhe Night Market

วันที่สี่  วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of  Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป

วันที่ห้า  ไทเป – วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

วันที่หก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตลาดซีเหมินติง

วันที่เจ็ด  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 23,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 09 – 15 ตุลาคม 2560
10 – 16 พฤศจิกายน 2560
15 – 21 ธันวาคม 2560
29 ธ.ค. – 04 ม.ค.2560
สายการบิน : NOK SCOOT

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่เจียอี้

วันที่สาม  เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง

วันที่สี่  ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ห้า   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิวตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)- ซีเหมินติง

ราคาทัวร์ : 19,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง :
ตุลาคม : 02 – 07 / 03 – 08 / 07 – 12 / 10 – 15 / 14 – 19 / 16 – 21 / 17 – 22 / 21 – 26 / 23 – 28

พฤศจิกายน : 01 – 06 / 02 – 07 / 08 – 13 / 09 – 14 / 15 – 20 / 16 – 21 / 22 – 27 / 23 – 28
: 29 พ.ย. -04 ธ.ค.2560/ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.

ธันวาคม : 06 – 11 / 07 – 12 / 13 – 18/ 14 – 19 / 20 – 25 / 21 - 26 / 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.
: 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 29 ธ.ค. -03 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 04 ม.ค.
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย

วันที่สาม  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง –  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่สี่  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ห้า  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 17,777.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : ตุลาคม 60 : 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 22 – 26

พฤศจิกายน 60 : 01 – 05 / 02 – 06 / 08 – 12 / 09 – 13 / 15 – 19 / 16 – 20 / 22 – 26 / 23 – 27

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. / 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.2560

ธันวาคม 60 : 01 – 05 / 02 – 06 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 – 12 / 13 – 17 / 14 – 18 / 20 – 24 / 22 – 25 / 27 -31

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. / 30 ธ.ค – 03 ม.ค. / 31 ธ.ค – 04 ม.ค.2560
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน – หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -ร้านใบชา – วัดเหวินหวู่  – ไถจง – ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต

วันที่สาม     ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต

วันที่สี่   ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า  ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

ราคาทัวร์ : 11,991.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 21-25/22-26/25-29/26-30/27-31 สิงหาคม 2560
28 ส.ค.- 01 ก.ย. / 29 ส.ค.- 02 ก.ย.60
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก  กรุงเทพ

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน –หนันโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง – วัดกวนอู ไถจง –หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม ไทจง – ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน – ร้ายนพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป

วันที่สี่     อิสระท่องเที่ยวที่ไทเป

วันที่ห้า  สนามบิน – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 13,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 3 – 7 สิงหาคม 2560
9 – 13 สิงหาคม 2560