contact-banner

สายการบิน : Nok Scoot (XW)

วันที่ 1         กรุงเทพฯ
วันที่ 2        สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3       ไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) – ตลาดปลาไทเป
วันที่ 4        ร้านปะการังแดง – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมิงติง– มิตซุย เอ้าท์เล็ท
วันที่ 5        สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 16,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 3-7 /6-10 /20-24 พ.ค. 60
7-11 /21-25 มิ.ย. 60
5-9 /8-12 /19-23 ก.ค. 60
2-6 /9-13 /19-23 ส.ค. 60
6-10 /9-13 /20-24 ก.ย. 60
4-8 /14-18 /18-22 ต.ค. 60
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่สอง  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม  ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่  DUTY FREE-วัดหลงซาน-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า   สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

ราคาทัวร์ : 15,799.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 09-13 กรกฎาคม 2560
24-28 กรกฎาคม 2560
06-10 / 20-24 สิงหาคม 2560
03-07 / 17-21 / 24-28 กันยายน 2560
16-20 ตุลาคม 2560
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่สอง  สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม  ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่  DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ห้า  สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง

ราคาทัวร์ : 17,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 17-21 พฤษภาคม 2560
21-25/05-09/19-23 กรกฎาคม 2560
09-13/12-16/23-27 สิงหาคม 2560
06-10/20-24 กันยายน 2560
18-22/21-25 ตุลาคม 2560
สายการบิน : CHINA AIRLINE

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่สอง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – นั่งกระเช้า – ฟาร์มชิงจิ้ง

วันที่สาม  ฟาร์มแกะ – ไทเป – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

วันที่สี่  ไทเป – อนุสรณ์เจียงไคเชค – ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – แช่น้ำแร่

วันที่ห้า  เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – GLORIA OUTLET – เถาหยวน – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 32,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 06-10/07-11/19-23/21-25 กรกฏาคม 2560
11-14/23-27 สิงหาคม 2560
สายการบิน : CHINA AIRLINE

วันแรก กรุงเทพ – เถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธฑภัณฑ์กู้กง – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่สอง  ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดหวินอู่ – เจียอี้ไนท์มาเก็ต

วันที่สาม   เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- เมืองไทจง-ฝงเจี่ย-ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่  เมืองไทจง – อุทยานเหยหลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – Duty Free  -ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)

วันที่ห้า  ศูนย์ GERMANIUM – ร้านขนมพายสัปประรด – วัดหลงซาน –GLORIA OUTLETS – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 30,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 07-11/06-10/21-25 กรกฏาคม 2560
11-14/23-27 สิงหาคม 2560
สายการบิน : THAI VEITJET (VZ)

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง –เมืองเจียอี้

วันที่สอง   เมืองเจียอี้ –นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา – หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองเกาสง – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม  เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน –เจดีย์เสือมังกร –แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง –  เมืองหนานโถว

วันที่สี่  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ –  ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง

วันที่ห้า  ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน

วันที่หก  เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง –  กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 22,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 1-6/6-11/15-20/20-25/29 ก.ค - 3 ส.ค 2560
3-8/12-17/17-22/26-31/31 ก.ย - 5 ก.ย 2560
9-14/14-19/23-28 ก.ย 2560
สายการบิน : THAI VEITJET (VZ)

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้

วันที่สอง  เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ทะเลสาบสองพี่น้อง – หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว

วันที่สาม  เมืองหนานโถว -นังกระเช้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง

วันที่สี่   ไทจง – ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง –เมืองอี้หลาน

วันที่ห้า  เมืองอี้หลาน – นั่งรถไฟด่วน –ฮวาเหลียน – ชมหน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานทาโรโกะ – ชมหินแกะสลัก – นั่งรถไฟกลับไทเป –เถาหยวน

วันที่หก เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง –  กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 23,900

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 1-6/6-11/15-20/20-25/29ก.ค-3ส.ค 2560
3-8/12-17/17-22/26-31/31ส.ค-5ก.ย 2560
9-14 ก.ย 2560
สายการบิน : THAI VEITJET (VZ)

วันแรก  กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้

วันที่สอง เมืองเจียอี้ –อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน –ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง –แวะชิมชา – หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE –เมืองหนานโถว

วันที่สาม  เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ –  ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง

วันที่สี่  ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)– ร้านขนมพายสับปะรด –DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน

วันที่ห้า  เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 19,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 11 - 15 / 25- 29 กรกฏาคม 2560
08 - 12 / 22 - 26 สิงหาคม 2560
05 - 09 / 19 - 23 กันยายน 2560
สายการบิน : TIGER AIR

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน

วันที่สอง  วัดจงไถชานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้

วันที่สาม เมืองเจียอี้ – นั่งรถไฟขึ้นอุทยานแห่งชาติอารีซัน – เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชมป่าสนพันปี – เมืองไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สี่      เมืองไทจง – ไทเป –ชิมขนมพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ซีเหมินติง

วันที่ห้า  อุทยานเหยหลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น –สนามบินเถาหยวน  – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 24,900.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : กรกฏาคม - ตุลาคม 2560
สายการบิน : Nok Scoot

วันแรก  กรุงเทพ

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน –หนันโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง – วัดกวนอู ไถจง –หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม ไทจง – ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน – ร้ายนพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป

วันที่สี่     อิสระท่องเที่ยวที่ไทเป

วันที่ห้า  สนามบิน – กรุงเทพ

ราคาทัวร์ : 13,999.-

ดาวน์โหลด :
ออกเดินทาง : 7-11 มิ.ย / 19-23 ก.ค / 2-6 ส.ค
21-25 มิ.ย / 5-9 ก.ค / 8-12 ก.ค