ทัวร์เกาหลี : TRENDY SUMMER

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)     

วันที่ 2    ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE –  PAJU OUTLET    เกาะนามิ 

วันที่ 3   วัดวาวูจองซา  -กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก

              LOTTE WORLD (รวมบัตร) COSMETIC  SHOP    ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่4    ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ –พระราชวังชางด๊อกกุง – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) 

              คลองชองเกชอน – DUTY FREE –  ช้อปปิ้งเมียงดงFANTA STICK SHOW

วันที่ 5   ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – RED PINE – ศูนย์พลอยอเมทิส  –  TRICK   EYE  MUSEUM +

             ICE MUSEUM –ช้อปปิ้งย่านฮงอิค –SUPER MARKET – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : ราคาเริ่มที่ 12,900.-
ออกเดินทาง : สิงหาคม : 27-31/29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560

กันยายน : 1-5 / 3-7 / 5-9 / 11-15 / 15-19 / 17-21 / 19-23 / 25-29 กันยายน 2560
: 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560


ทัวร์เกาหลี : TRENDY SUMMER2

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2      หมู่บ้านเทพนิยาย  – ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร

วันที่ 3      ASAN RAIL BIKE –  ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER

                 LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE

วันที่ 4     COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง

                ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก-BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน

                DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5     ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-
ออกเดินทาง : สิงหาคม : 21-25 / 27-31 / 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560
กันยายน :1-5 / 3-7 / 5-9 / 11-15 / 15-19/ 17-21 / 19-23 / 25-29 ก.ย. 2560
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2560


ทัวร์เกาหลี : TRENDY SUMMER1

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2      ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE–GIMPO HYUNDAI OUTLET

                 สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร

วันที่ 3      ASAN RAIL BIKE– ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย–หอคอย GREEN TOWER  

                 LAKE PARK–FIRST VILLAGE–BLUE CRYTAL VILLAGE

วันที่ 4     COSMETIC SHOP–ศูนย์โสมรัฐบาล–น้ำมันสนเข็มแดง–พระราชวังถ็อกซูกุง–ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก

                BLUE HOUSE–สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5     ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก–ศูนย์พลอยอเมทิส–SUPER MARKET

 

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 14,900.-
ออกเดินทาง : สิงหคาม : 21-25 / 27-31 / 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560

กันยายน : 1-5 / 3-7 / 5-9 / 11-15 /15-19/17-21 / 19-23 / 25-29
31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560


ทัวร์เกาหลี : TRENDY WINTER (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน)

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่สอง    ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKEPAJU OUTLET – เกาะนามิSKI RESORT (พัก 1 คืน)

วันที่ 3      เก็บสตอเบอร์รี่ – กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”–สวนสนุก LOTTE WORLD

                (รวมบัตร) COSMETIC  SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่สี่     ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – บลูเฮาส์ -พระราชวังชางด็อกกุง – คลองชองเกชอน – DUTY FREE   

               ช้อปปิ้งเมียงดง – ชมโชว์สุดประทับใจ  NANTA SHOW

วันที่ห้า  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู–TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM -ช้อปปิ้งย่านฮงอิค

               SUPER MARKET – กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 17,900.-
ออกเดินทาง : ธันวาคม : 1-5 /2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 /8-12 /9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16
: 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 /19-23/ 20-24 / 21-25 22-26
: 23-27 / 24-28 / 25-29 /26-30 / 27 – 31
28 ธันวาคม 60 – 1 มกราคม 61
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 61
30 ธันวาคม – 3 มกราคม 61
31 ธันวาคม 60 – 4 มกราคม 61ทัวร์เกาหลี : TRENDY AUTUMN

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2     เกาะนามิTEDDY BEAR MUSEUM- อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน–วัดชินฮึงซา

วันที่ 3      กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

                 Cosmetic Shop  – ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่4    ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู- บลูเฮาส์ – พะราชวังชางด็อกกุง

              SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)  – DUTY FREE–  ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่5     RED PINE– ศูนย์พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM

               ช็อปปิ้งย่านฮงอิค – SUPER MARKET – กรุงเทพ

 

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 16,900.-
ออกเดินทาง : ตุลาคม : 3-7 / 9-13 / 10-14 / 11-15 /12-16 / 13-17 /14-18 / 15-19
: 16-20/17-21 /18-22 / 19-23 / 20-24/ 21-25 / 22-26 / 23-27
: 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน

พฤศจิกายน : 1-5 / 2-6 / 3-7 /4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14
:11-15 / 12-16 / 13-17/14-18 /15-19/16-20 / 17-21 / 18-22
: 19-23 / 20-24 / 21-25 /22-26 / 23-27 / 24-28 /25-29 / 26-30
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC AUTUMN 2 ASAN

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก       กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2       หมู่บ้านเทพนิยาย  – ไชน่าทาวน์ – ถ้ำควางเมียง – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร

วันที่ 3       ASAN RAIL BIKE –  ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER  
                 LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE

วันที่ 4       COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง

                  ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก – BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE

                  ช็อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5      ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก–ศูนย์พลอยอเมทิส–SUPER MARKET

 

ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 16,900
ออกเดินทาง : ตุลาคม : 3-7 / 9-13 / 10-14 /11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18
: 15-19 / 16-20/17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24
: 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน

พฤศจิกายน : 1-5 / 2-6 / 3-7 /4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 /8-12 / 9-13 / 10-14
: 11-15 / 12-16 / 13-17/14-18 /15-19/16-20 / 17-21 / 18-22
: 19-23 / 20-24 / 21-25 /22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30


ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC AUTUMN 1 ASAN

สายการบิน : JINAIR (LJ)

วันแรก    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2    ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE–GIMPO HYUNDAI OUTLET

               สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร

วันที่ 3    ASAN RAIL BIKE –  ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER   
               LAKE PARK–FIRST VILLAGE–BLUE CRYTAL VILLAGE

วันที่ 4    COSMETIC SHOP–ศูนย์โสมรัฐบาล–น้ำมันสนเข็มแดง–พระราชวังถ็อกซูกุง

               ถนนกำแพงหินสายโรแมนติก-BLUE HOUSE–สวนสาธารณะเซจงโน–DUTY FREE–ช็อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5    ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก–ศูนย์พลอยอเมทิส–SUPER MARKET

ราคาทัวร์ : เริ่มต้นที่ 16,900.-
ออกเดินทาง : ตุลาคม :3-7 / 9-13 / 10-14 /11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20
: 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24/ 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28
: 25-29 / 26-30 / 27-31
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน
29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน
31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน

พฤศจิกายน : 1-5 / 2-6 / 3-7 /4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14
: 11-15 / 12-16 / 13-17/ 14-18 /15-19 /16-20 / 17-21 / 18-22
: 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30
ทัวร์พม่า: พม่า อินเล อินเลิฟ 3วัน 2คืน

สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก     กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา

วันที่สอง   มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง

วันที่สาม     เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 18,900.-
ออกเดินทาง : กันยายน 2560 : 8-10/22-24

ตุลาคม 2560 : 6-8/20-22/21-23

พฤศจิกายน 2560 : 3-5/10-12/24-26

ธันวาคม 2560 : 1-3/3-5/8-10/9-11/15-17/22-24/29-31/30-1/31-2 มกราคม 2561

ทัวร์พม่า: พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3วัน 2คืน

สายการบิน : AIR ASIA X

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

วันที่สอง  พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์

วันที่สาม มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระสะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ 

ราคาทัวร์ : 12,900.-
ออกเดินทาง : สิงหาคม 2560 : 4-6/11-13/12-14/25-27

กันยายน 2560 : 8-10 / 22-24

ตุลายน 2560 : 6-8/20-22/21-23

พฤศจิกายน 2560 : 3-5/10-12/24-26

ธันวาคม 2560 : 1-3/3-5/8-10/9-11/15-17/22-24/29-31/30-1/31-2 มกราคม 2561

ทัวร์พม่า: โปรจัดให้…บินไลอ้อนแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : Thai Lion Air (SL)

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

ราคาทัวร์ : 11,900.-
ออกเดินทาง : สิงหาคม 2560 : 13-15/18-20/19-21/25-27/26-28

กันยายน 2560 : 1-3 /2-4/ 7-9/8-10/9-11/14-16/15-17/16-18/21-23/22-24/23-25/28-30/29-31

29 ก.ย.60 1 ต.ค.60 / 30 ก.ย.60 2 ต.ค.60

ตุลาคม 2560 : 6-8/7-9/13-15/14-16/20-22/21-23/22-24