contact-banner

ทัวร์จีน: เฉินตู อุทยานน้ำตกฉื้อสุ่ย พระสังกัจจายน์ เมืองโบราณปิ่งอัน 5 วัน 4 คืน

วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู

วันที่สอง เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอัน

วันที่สาม  ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว“หลู่โจวเหล่าเจียว”  – พระสังกัจจายน์-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

วันที่สี่ เฉินตู-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTERร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่ – ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันที่ห้า  ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉินตูกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 • กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

  2 ท่านราคาท่านละ

  (เด็กราคาเท่าผู้ใหญ่)

  พักเดี่ยว

  จ่ายเพิ่ม ท่านละ

  11-15 ตุลาคม 2560 20,799 บาท 4,500 บาท
  18-22 ตุลาคม 2560 20,799 บาท 4,500 บาท
  25-29 ตุลาคม 2560 20,799 บาท 4,500 บาท
  01-05 พฤศจิกายน 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  08-12 พฤศจิกายน 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  15-19พฤศจิกายน 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  22-26พฤศจิกายน 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  06-10 ธันวาคม 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  13-17 ธันวาคม 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  20-24 ธันวาคม 2560 16,799 บาท 4,500 บาท
  27-31 ธันวาคม 2560 16,799 บาท 4,500 บาท

  ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
  • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
  • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
  • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
  • ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่าน/ทริป
  • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
  1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
  2. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
  3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
  4. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
  5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
  12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ –เฉินตู

 

15.30 น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

18.40 น.            เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146 Q 

22.25 น.           ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง เฉินตู-ฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอัน

 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉื้อสุ่ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว และเป็นพื้นที่สำคํญในยุคจูราสสิคเวิลด์  เมืองนี้ได้ชื่อว่า “ฉื้อสุ่ย” เพราะมีแม่น้ำฉื้อสุ่ยที่สวยงามไหลผ่านตลอดทั้งเมือง ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 2010

 

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย                     นำท่านเดินทางเที่ยวชม อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ หน้าผาแห่งนี้มีความสูง 385 เมตร ความยาว 1,117 เมตร ตรงกลางหน้าผามีน้ำตกสูง 269 เมตร กว้าง 42 เมตร ทอดยาวลงมาสู่ใต้หุบเขามองดูเหมือนมังกรขาวบินออกมาจากผาหินแดง  เมื่อน้ำตกตกกระทบกับแสงพระอาทิตย์จะเกิดประกายรุ้งเป็นรัศมีที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณปิ่งอัน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หนานซ่ง มีประวัติกว่า 1,000 ปี ในสมัยโบราณเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งการสู้รบทางการทหาร และยังเป็นเมืองแห่งการค้าเกลือ ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองฉื้อสุ่ยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ นำท่านข้าม“สะพานแขวน” ซึ่งสะพานแขวนแห่งนี้สมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางในการสู้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน(กองทัพแดง)และพรรคก๊กมินตั๋นในการทำสงครามกัน ปัจจุบันชาวพื้นเมืองใช้เป็นเส้นทางสัญจรในชีวิตประจำวัน

 

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        

พักที่ ZHULUOJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม  ฉื้อสุ่ย-น้ำตกฉื้อสุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่)-พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว“หลู่โจวเหล่าเจียว”  – พระสังกัจจายน์-เฉินตู-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถแบตเตอรี่) น้ำตกขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้ามีความสูง 76 เมตร และกว้าง 81 เมตร ความงามนับเป็นน้ำตกที่สวยงามและอลังการอีกแห่งของเมืองจีน ด้วยความใหญ่โตของมัน น้ำตกแห่งนี้จึงถูกเปรียบเสมือนทางช้างเผือกที่ทอดลงมาจากท้องฟ้า ซึ่งน้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดทั้งปี  ให้ท่านได้ชมความงามอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย                     นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตเหล้าขาว “หลู่โจวเหล่าเจียว” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเหล้าขาวที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงค์ฉิน-ฮั่น เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของเหล้าขาวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1996 ที่นี่ยังมีการจัดแสดงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ผลิตเหล้าขาวในสมัยราชวงค์หมิง วิธีกลั่นเหล้า และวัตถุโบราณกว่าหมื่นชิ้น ให้ท่านได้ลองชิมเหล้าขาว 63 ดีกรี จากนั้นนำท่านนมัสการ พระสังกัจจายน์ องค์สีทอง ซึ่งท่านจะได้เห็นรูปเด็กๆวิ่งรายล้อมและปีนป่าย อยู่รอบตัวพระสังกัจจายน์จำนวน 108 คน องค์พระสังกัจจายน์แกะสลักด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้คนที่มากราบไหว้ทุกท่าน

 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

 

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่ เฉินตู-ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTERร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่ – ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER  เป็นศูนย์กลางโลกศตวรรษใหม่ที่เมืองเฉินตู ด้านในจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมไปถึง ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน สวนสนุกจำลอง และชายหาดทะเลเทียม โดยเนื้อที่ราว 400,000 ตารางเมตร จะเป็นส่วนของแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง  จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ  กำไลหยก  แหวนหยก  หรือ  ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง

 

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย                      นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ ร้านหมอนโอโซน  ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน

 

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

 

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า  ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉินตูกรุงเทพฯ

 

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

 

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สมุนไพรจีน

 

บ่าย                      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

16.05 น.             เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145 Q 

17.25 น.             ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…..K K K K K

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************


หมายเหตุ

 1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น