contact-banner

ทัวร์จีน: CHONGQING SAVE SAVE 4D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง

วันที่สาม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า – มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) – หงหยาต้ง

วันที่สี่ วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการ

  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

  ห้องละ

  2-3 ท่าน

   เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา

  ไม่รวม

  ตั๋ว

  15 – 18 กันยายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  22 – 25 กันยายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  29 ก.ย. – 02 ต.ค.2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  06 – 09 ตุลาคม 2560 16,888 19,888 4,000 8,900
  13 – 16 ตุลาคม 2560 16,888 19,888 4,000 8,900
  15 – 18 ตุลาคม 2560 16,888 19,888 4,000 8,900
  22 – 25 ตุลาคม 2560 19,888 22,888 5,000 10,900
  27 – 30 ตุลาคม 2560 16,888 19,888 4,000 8,900
  29 ต.ค. – 01 พ.ย.2560 16,888 19,888 4,000 8,900
  03 – 06 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  05 – 08 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  10 – 13 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  12 – 15 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  17 – 20 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  19 – 22 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  24 – 27 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  26 – 29 พฤศจิกายน 2560 13,888 16,888 3,000 7,900
  01 – 04 ธันวาคม 2560 16,888 19,888 4,000 9,900
  03 – 06 ธันวาคม 2560 16,888 19,888 4,000 9,900
  08 – 11 ธันวาคม 2560 16,888 19,888 4,000 9,900
  10 – 13 ธันวาคม 2560 16,888 19,888 4,000 9,900
  15 – 18 ธันวาคม 2560 14,888 17,888 3,000 8,900
  17 – 20 ธันวาคม 2560 14,888 17,888 3,000 8,900
  22 – 25 ธันวาคม 2560 14,888 17,888 3,500 8,900
  24 – 27 ธันวาคม 2560 14,888 17,888 3,500 8,900
  29 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 22,888 25,888 5,000 13,888

  ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
  • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
  • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
  • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • T ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
  • T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
  • T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
  • T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
  1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
   • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
   • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

  ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

  **เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี**

  1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
  2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
  1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
  2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
  3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
  4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำ วีซาจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท่าน หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ
  5. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่

  4.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน

  4.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน

  4.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

  6.ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง

 

07.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

10.30 น.      นำทุกท่านเหินฟ้าสู่ นครฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE684 สายการบิน THAI SMILE ใช้เครื่อง AIRBUS A320 จำนวน 168 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3 มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ

(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

14.50 น.      เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ ประเทศจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหวู่หลง เมืองหวู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองหวู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ตลอดสองข้างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่            HONG FU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

** OPTIONAL TOUR : หากลูกค้าท่านใดต้องการชมโชว์ IMPRESSION WULONG สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ไกด์ท้องถิ่น หรือหัวหน้าทัวร์ไทย ราคาท่านละ 300 หยวน** IMPRESSION WULONG เป็นผลงานที่สร้างสรรค์และนำเสนอโดย จางอี้โหมว ซึ่งทางการจีนทุ่มเงินกว่า 300 ล้านหยวน เนรมิตเวทีกลางแจ้งที่เล่นในหุบเขาเถ้าหยวนของอู่หลง ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูง มีหุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลัง มีพื้นที่การแสดงที่สามารถจุผู้ชมได้  2,000 คน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ เป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสดของ ประกอบด้วยเลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ ตลอดการแสดงความยาว 70 นาที

 

* การแสดงจะมีวันละ 1 รอบ เริ่มเวลา 20.30 น.

* ราคาบัตรรวมรถ รับ-ส่ง จากที่พัก และไกด์ท้องถิ่นจะเป็นคนพาไปชมการแสดง

* ราคาผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน

 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ชมวิวระเบียงแก้ว – ฉงชิ่ง

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา

 

นำท่านโดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง”

 

จากนั้นนำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา *** กรณีที่ทางอุทยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจัดรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว ****

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว และภูเขานางฟ้ายังเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของจีน

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครฉงชิ่ง ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ำเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสฉวนและส่านซี และด้วยความที่ฉงชิ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เอื้อต่อการพัฒนา เป็นเมืองท่าที่สุดทันสมัย จึงทำให้เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมาก ๆ ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่             THE BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ร้านนวดผ่าเท้า – มหาศาลาประชาคมฉงชิ่ง(ชมภายนอก) – หงหยาต้ง

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่   อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้  อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

 

นำท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ชมการสาธิตการนวดเท้าด้วยตัวยาสูตรพิเศษ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านชม มหาศาลาประชาคม หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่ง เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชน มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคมต้าหลี่ถัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หงหยาต้ง ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ที่เป็นทั้งตลาดของกิน แหล่งช้อปปิ้ง และจุดชมวิวริมแม่น้ำเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก ที่ต้องมาให้ได้เมื่อมาเยือนนครฉงชิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูหม้อไฟเสฉวน

พักที่             THE BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ วัดลั๋วฮ่าน – ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านสู่ วัดหลัวฮั่น วัดพุทธเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอาคารสูงสมัยใหม่ ภายในมีรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ จิตกรรมฝาผนังสไตล์อินเดีย ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นที่รอดพ้นมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพ ANION ให้ท่านได้เลือกซื้อหมอน และชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ และแบรนด์ท้องถิ่นกว่า 3,000 ร้าน รวมถึงร้านอาหาร และช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ และมี Landmark สำคัญคือ Liberation Monument ที่สร้างขึ้นเมื่อได้รับชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นปี 1937-1945 ให้ท่านเดินชมและช้อปปิ้งสินค้ามากมาย **อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกให้การช้อปปิ้ง**

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์

 

16.15 น.      นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685

18.15 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

**************************************


หมายเหตุ

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
 4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำ วีซาจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท่าน หากท่านทำบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ
 5. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่

4.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน

4.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน

4.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

6.ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี