contact-banner

ทัวร์ญี่ปุ่น: Tokyo – Remember-B 5 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  – สนามบินนาริตะ – โตเกียว

วันที่สอง โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว –ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียว

วันที่สี่ โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ

 •  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
  วันที่  6-10 , 7-11  ตุลาคม 25,991.- 25,991.- 24,991.- 7,900.-
  วันที่  13-17 , 14-18 , 27-31 , 28 ต.ค.-1 พ.ย. 26,991.- 26,991.- 25,999.- 7,900.-
  วันที่  20-24 , 21-25 , 22-26  ตุลาคม 28,991.- 28,991.- 27,991.- 7,900.-

  *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,000 บาท / ท่าน ***

  ***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)

  ** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  – สนามบินนาริตะ – โตเกียว

 

08.00 น.         นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1  ชั้น 3 ประตู 4สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) …  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

11.15 น.            ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่  XJ 606

                          ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) **       (ขอย้ำว่า .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  ให้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่านั้นนะคะ

หากคิดว่า ขากลับต้องน้ำหนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซื้อน้ำหนักเพิ่ม ตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมืองเคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์  เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ

[ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ]

 

19.40 น.          เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น  …

 

นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว …

 

21.00 น.          ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ … เดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงโตเกียว

22.00 น.         เข้าสู่ที่พัก  ….   HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว –ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

                         จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง

 

นำท่านเข้าชม   วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)”  ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยังมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย  …. จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012   มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

 

จากนั้น ขอนำท่านไปยัง ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเป็นต้น  …

 

เที่ยง                  ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

ต่อจากนั้น   นำท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ  ซึ่งถือกันว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยจะมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร และรถบัสสามารถพาท่านขึ้นไปยังชั้น 5  จากทั้งหมด 10 ชั้น  เพื่อขึ้นไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบนนั้น พร้อมกับยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย …  ** (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ เส้นทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำท่านขึ้นภูเขา )  **

 

เข้าสู่ที่พัก   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า

 

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น **

หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชาวญี่ปุ่น  โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลายความเหนื่อยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม

 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียว

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

เช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง …  นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางไฮเวย์เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่    นำท่านนั่งรถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)  หรือหุบเขากำมะถันบริเวณด้านบนจะอบอวลไปด้วยกลิ่นไอกำมะถันที่คุกรุ่นลอยจากใต้ดิน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน่ เมื่อ 300 ปีก่อน นั่นเอง .. ท่านสามารถลองชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนยาวไปอีก 7 ปี  …  จากนั้นให้ท่านไปถ่ายรูปเก็บวิวทิวทัศน์ ที่  ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อ 3,000 ปีก่อน  …

 

เที่ยง                 ทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น

 

ช่วงบ่าย เดินทางไปที่  เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชายฝั่งในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ปัจจุบันกลายเป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้แวะมาเยี่ยมเยียน อีกทั้งถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝั่งตะวันออก”   …  จากนั้น นำท่านไปเข้าชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั้งอยู่กลางลานวัด (เป็นรอง หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ เมืองนารา) .. คาดกันว่าสร้างเสร็จในปี 1252 และก่อนนั้นเคยอยู่ในอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าได้ถูกคลื่นพายุไต้ฝุ่นโหมกระหน่ำอยู่หลายครั้งในช่วงศตวรรษที่14-15 จนกระทั่งมาอยู่กลางแจ้งตราบจนทุกวันนี้ …  จากนั้น เข้าไปที่เมืองโยโกฮาม่า  เข้าชม  พิพิธภัณฑ์ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา  ชนิดของราเมน  มีการจัดบรรยากาศจำลองของถนนและอาคารบ้านเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยุคปี 1958  ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8  ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองเลือกชิม กันด้วย …  ** อิสระ อาหารเย็น  ภายในพิพิธภัณฑ์ราเมน **

 

ได้เวลาอันสมควร เดินทางมายัง  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่างมากมาย ….

เข้าสู่ที่พัก   ….  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

                         จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ นำสัมภาระมาเก็บไว้ตรงล็อบบี้โรงแรม

 

เดินทางกันโดยรถบัสไปยัง  ศาลเจ้าเมย์จิ ( Meiji Shrine )  เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน  ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถูกทำลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park)

 

ให้อิสระท่านที่  ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)  แหล่งวัยรุ่นที่รู้จักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่  ถนนทาเคชิตะ (Takeshita Dori)  พบกับร้านค้าที่ขายสินค้าวัยรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีชื่อเสียง  ฯลฯ  หากมาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย  … และพาไปช้อปปิ้งต่อที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) …แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น

 

** อิสระ อาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย **

 

ได้เวลา  เดินทางไปยัง เมืองนาริตะ  …  เก็บตกกับการซื้อของฝากที่   AEON Shopping Mall  ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเครื่องสำอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนังสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ  และยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซื้อติดมือก่อนขึ้นเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

 

18.00 น.           ได้เวลาอันสมควร …  ขึ้นรถบัส  เพื่อเดินทางไป สนามบินนาริตะ

18.20 น.         ถึง สนามบินนาริตะ  .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม )

20.55 น.         ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่   XJ 607

 

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

 

01.35 น.         เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวัสดิภาพ

****************************************************************


หมายเหตุ