contact-banner

ทัวร์ยุโรป: อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน

วันแรก – กรุงเทพฯ

วันที่สอง – มิลาน-เวนิส (อิตาลี)

วันที่สาม – เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวิส)

วันที่สี่ – ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-ทิติเซ่ ป่าดำ

วันที่ห้า – ทิทิเซ่-ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น

วันที่หก – มิวนิค-โชว์รูม BMW-จัตุรัสมาเรียนพลัส-ช้อปปิ้ง

วันที่เจ็ด – มิวนิค-สนามบิน

วันที่แปด – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 73,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000  บาท

   

  *** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

  ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

  *** สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน***

 • * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด

  * ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  * ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

  * ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  * ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  * ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

  * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่15 พ.ค.60 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

  * ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป

 • * ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  * ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

  * ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  * ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  * สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  * ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • การชำระเงิน

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิกการจองทัวร์

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)

  * หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)

  * บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจาก การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

  1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท (3 วัน) หลังจากทำการสำรองที่นั่งโดยโอนเข้าบัญชี และที่นั่งจะยืนยัน เมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
  2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำเนื่องจาก เป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  1. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง  เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานทูตมีคิวให้ยื่นและต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ ตามจริง
  2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  4. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2. และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
  1. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
  2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
 • * รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

  ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  * กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ

  เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

  จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ

  คืนเงินได้

  * บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม

  นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

  ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ

21.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

 

วันที่สอง  มิลาน-เวนิส (อิตาลี)

00.35 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินมาลเปนซ่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (มีอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

07.10 น.    เดินทางถึง กรุงมิลาน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลีที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก เกาะน้อยกว่า 100 เกาะ มีคลองเล็ก คลองน้อยตัดผ่านมากมายและเชื่อมด้วยสะพานทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากมาย เวนิสนั้นได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลีกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อนำท่าน ข้ามเรือ สู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านเดินชมสะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์จ ชม วิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆ หรืออาจทดลองนั่งเรือกอนโดล่า ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBASCIATORI DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวิส)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้า เมืองมิลาน (เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่าน ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต  ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของมิลาน จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคอย่างสวยงามทั้งบริเวณภายนอกและกระจกสีสแตนกลาสที่สวยงามภายใน อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่ของเมืองมิลาน อาทิ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ห้างสรรพสินค้าเรเนซานเต้ และร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง หรือถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ้ตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง ทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือ เวียวาลด์สตรัทซี ชื่นชมบรรยากาศที่สวยงาม และ สัมผัสบรรยากาศของทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบที่สวยงามตลอดเส้นทางการเดินทาง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ 3 สัญลักษณ์ที่สำคัญของลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปลบรุค-ทะเลสาบลูเซิร์น และอิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก,ช็อคโกแลต / นาฬิกาสวิส

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-ทิติเซ่ ป่าดำ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่เชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่งจุงฟราว คือมอนทช์-ไอเกอร์-จุงฟราว ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงาม นำท่าน โดยสารรถไฟไต่เขา ขึ้นสู่ หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว หรือ ทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้กับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารน้ำแข็งอเลิทร์ช นำท่านขึ้นรถไฟไต่เขาลอดใต้ภูเขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อที่มาของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดของยุโรป ณ.ความสูง 3,454 เมตร นำท่านสัมผัสกับ วังน้ำแข็ง หรือ ไอซ์พาเลซ ที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงาม มีแกะสลักตุ๊กตาน้ำแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วย นำท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิงค์ ที่ความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 

บ่าย        นำท่านเดินทางลงจาก ยอดเขา โดยรถไฟ สู่ สถานีไคลน์ไชเด็ค และเปลี่ยน รถไฟ อีกขบวนสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุน เน่น อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆ นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่  เขตป่าดำของเยอรมัน เพื่อนำท่านเดินเล่นชมความสวยงามของ ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่าดำ ที่เป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรูที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติหรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของเยอรมัน อาทิ นาฬิกากรุ๊กรู เครื่องครัวตุ๊กตาคู่ ZWILLING กระเป๋าRIMOWA เสื้อผ้าแฟชั่น AGNER ฯลฯ

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  ทิทิเซ่-ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามใน เขตบาวาเรีย-อัลไพน์ ที่ท่านจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ที่ตั้งของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรีย นอยชวานสไตน์ และ โฮเฮนชวานเกา

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

บ่าย         นำท่าน ขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา (การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากไม่สามารถขึ้นได้โดยรถบัส อาจต้องเดินขึ้นปราสาท หรือขึ้นรถเทียมม้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 6 ยูโร) เพื่อนำท่านชม ปราสาทนอยชวาสไตน์ (Neuschwanstein) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ (หากมีหิมะปกคลุมหรือมีอันตรายจะไม่สามารถไปที่สะพานได้) ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ย์ทุกแห่งทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย สเน่ห์ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง นำท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LUITPOLD PARK  หรือเทียบเท่า

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

วันที่หก  มิวนิค-โชว์รูม BMW-จัตุรัสมาเรียนพลัส-ช้อปปิ้ง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย นำท่านชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคูเปอร์

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ที่โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ชมย่านสำคัญ ๆ บนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ ให้เวลาช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป เช่น หลุยส์ วิตตอง มีดกรรไกรตุ๊กตาคู่ เครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซ่ กระเป๋าริโมว่า นาฬิกาสวิส ฯลฯ อย่างเต็มที่

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู ขาหมู

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ACHAT PREMIUM MUNCHEN SUD HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด  มิวนิค-สนามบิน

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ มิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี-เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 

14.25 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 (มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ

06.00 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

****************************************************


หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ

เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ

คืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม

นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย