contact-banner

ทัวร์ยุโรป: อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน

วันแรก – กรุงเทพฯ

วันที่สอง – มิลาน- เวนิส (อิตาลี)

วันที่สาม – เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวิส)

วันที่สี่ – ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดิจอง (ฝรั่งเศส)

วันที่ห้า – ดิจอง-พระราชวังแวร์ซายน์-ปารีส

วันที่หก – ปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง

วันที่เจ็ด – ปารีส-สนามบิน

วันที่แปด – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 •                              กันยายน          29 ก.ย.-06 ต.ค.

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 59,900   บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000   บาท

   

                              ตุลาคม            16-23  /  20-27

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 69,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000   บาท

   

  *** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

  ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

  *** สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน***

 • * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด

  * ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  * ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

  * ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  * ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  * ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

  * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 พ.ค.60 และท่านต้องชำระเพิ่มหากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

  * ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป

 • * ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  * ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

  * ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  * ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  * สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  * ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • การชำระเงิน

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิกการจองทัวร์

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)

  * หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)

  * บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

 • เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท (3 วัน) หลังจากทำการสำรองที่นั่งโดยโอนเข้าบัญชี และที่นั่งจะยืนยัน เมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
  2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำเนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  1. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง  เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานทูตมีคิวให้ยื่นและต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ ตามจริง
  2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  4. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2. และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
  1. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
  2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

   

  เอกสารในการขอวีซ่าฝรั่งเศส (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ

  * หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเล่มปัจจุบันเท่านั้น ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน วีซ่าอเมริกาและวีซ่าอังกฤษ ให้ถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวีซ่ามาด้วยเพื่ประกอบการพิจารณาวีซ่า

  * รูปถ่าย สีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ขนาดของใบหน้าวัดจากศีรษะถึงคาง 3 ซม. และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา)

  * สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มือถือ

  * สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

  * สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

  * ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

  * สำเนาบัตรข้าราชการ

  * หลักฐานการทำงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN ” แทนการใช้ ชื่อของแต่ละสถานทูต)

  * พนักงานบริษัท : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเริ่มทำงาน

  * ข้าราชการ  : ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุตำแหน่ง อัตรา   เงินเดือน และวันเริ่มทำงาน

  * กรณีเกษียณอายุ  : ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

  * เจ้าของบริษัท: ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

  * เจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปล

  * ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุรายได้ต่อเดือน,วันเริ่มงาน,ตำแหน่ง พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย,เอกสารการเสียภาษี

  * นักเรียน/นักศึกษา : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

  หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

  * หลักฐานการเงิน ใช้ สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ กรณีที่เป็นสมุดบัญชีที่มีเลขที่ประจำเล่มทุกหน้า อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรี เป็นต้น แต่หากเป็นของธนาคารที่ในสมุดบัญชีแต่ละหน้าไม่มีหมายเลขประจำเล่ม ขอให้ออกเป็น STATEMENT โดยขอให้ธนาคารออกได้ ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และปรับยอดวันที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในแต่ละหน้าของ statement จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชีกำกับทุกหน้าด้วย (เนื่องจากมีผู้เคยกระทำการปลอมแปลง)

  * กรณีที่เป็นสมุดบัญชีที่ระบุไว้ข้างต้นหรือในหน้าสมุดมีหมายเลขเล่มกำกับ ให้ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ และถ่ายนำเนาย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากปัจจุบัน พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

  * หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

  * กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น

  * กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

  (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในการยื่นวีซ่าทุกกรณี)

  * กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

  * กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

  * หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก    สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

  * กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

  * เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  * กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน

  * ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 • * รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

  ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  * กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ

  เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

  จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ

  คืนเงินได้

  * บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม

  นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

  ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ

21.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

 

วันที่สอง  มิลาน- เวนิส (อิตาลี)

00.40 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินมาลเปนซ่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (มีอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

07.35 น.    เดินทางถึง กรุงมิลาน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลีที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก เกาะน้อยกว่า 100 เกาะ มีคลองเล็ก คลองน้อยตัดผ่านมากมายและเชื่อมด้วยสะพานทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากมาย เวนิสนั้นได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลี

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อนำท่าน ข้ามเรือ สู่ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านเดินชมสะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ดอร์จ ชม วิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆ หรือ อาจทดลองนั่งเรือกอนโดล่า ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBASCIATORI DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวิส)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้า เมืองมิลาน (เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี นำท่านถ่ายรูป บริเวณรอบนอกของปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตที่ประทับของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต  ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของมิลาน จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคอย่างสวยงามทั้งบริเวณภายนอกและกระจกสีสแตนกลาสที่สวยงามภายใน อีกทั้งในบริเวณเดียวกันยังเป็นย่านช้อปปิ้งใหญ่ของเมืองมิลาน อาทิ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ห้างสรรพสินค้าเรเนซานเต้ และร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง หรือถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

 

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือ เวียวาลด์สตรัทซี ชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามตลอดการเดินทาง นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ 3 สัญลักษณ์ที่สำคัญของลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปลบรุค-ทะเลสาบลูเซิร์น และอิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก,ช็อคโกแลต /นาฬิกาสวิส

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ดิจอง (ฝรั่งเศส)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ระดับความสูง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่านจะได้สัมผัสกับ กระเช้าทรงกลม ที่เรียกว่า โรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่สวยงาม และให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และสัมผัสกับสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส   สะพานมีความยาว 100 เมตร ที่ความสูง3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผาเพื่อให้ท่านชมทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์ ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนรามา บนยอดเขา

 

14.00 น.    นำท่านเดินทางผ่าน เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฝรั่งเศส ที่ เมืองดิจอง (เดินทาง 384 กม. เวลา 5 ชม.) เมืองสำคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งปลูกองุ่น และผลิตไวน์ชั้นดี อีกแห่งของฝรั่งเศส

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DIJON หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  ดิจอง-พระราชวังแวร์ซายน์-ปารีส

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ (เดินทาง 320 กม. ประมาณ 4 ชม.) เมืองที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายน์ ที่นับว่าเป็นพระราชวังที่โด่งดังและสวยงามที่สุดของฝรั่งเศส

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่าน เข้าชมภายในของพระราชวังแวร์ซายน์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่าน ห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม สถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้เวลาท่านเดินเล่นภายในพระราชวังและอุทยานด้านหลัง นำท่านเดินทางต่อสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  ปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถชม กรุงปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆอาทิ หอคอยไอเฟิล-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ นำท่าน ลงเรือบาโตว์มุช ล่องชมความงามของ 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์ ก่อนนำท่านสู่บริเวณ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ เพื่อให้ท่าน เดินเล่นถ่ายรูป หรือ ช้อปปิ้ง ในศูนย์การค้าชั้นใต้ดินของลุฟว์ที่มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าแพรมตอมป์ รวมทั้งนำท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลอดภาษี หรือท่านอาจใช้เวลาว่างที่มีเพื่อซื้อบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ไม่รวมในค่าบริการ) นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าใน ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต เพื่อเดินชมและเลือกซื้อสินค้าทั่วไป หรือแบรนด์เนมดังอย่างหลุยส์วิตตองค์ แอร์เมส ชาเนล ฯลฯ

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่านช้อปปิ้งสินค้าใน ห้างสรรพสินค้าแกลเลอรี่ ลาฟาแยต เพื่อเดินชมและเลือกซื้อสินค้าทั่วไป หรือแบรนด์เนมดังอย่างหลุยส์วิตตองค์ แอร์เมส ชาเนล ฯลฯ

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อท่านมีเวลาเต็มที่ในการช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด  ปารีส-สนามบิน

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส เดอ โกลล์ ปารีส เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี- เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 

13.40 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 (มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ

06.30 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

********************************************************


หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ

เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ

คืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม

นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย