contact-banner

ทัวร์ยุโรป : อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) - ฝรั่งเศส 9D 6N

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน – นครวาติกัน – เมืองปราโต้

วันที่สาม เมืองปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่า–เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค- ล่องเรือกอนโดล่า***

วันที่สี่ เวนิสเมสเตร้ – เมืองโคโม –  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – เมืองลูกาโน้  – เมืองอินเทอลาเก้น – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น –  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  – ประเทศฝรั่งเศส – เมืองดิจอง  

วันที่หก เมืองดิจอง –  รถไฟ TGV-   กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร –  หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ช้อปปิ้งถนนฌ็องป์เอลิเซ่  –ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

วันที่แปด กรุงปารีส  – กรุงเทพ

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 94,900.-
  เด็กอายุ 02 – 10 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 94,900.-
  เด็กอายุ 02 – 6  ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 91,900.-
  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 15,900 -.
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ (5 ยูโร / คน / วัน)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
  • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 – 44 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 – 19 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 – 14 วัน)
  1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
  2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
  3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

21.00 น.         คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ –  บันไดสเปน – นครวาติกัน – เมืองปราโต้

 

00.01 น.      บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

 (เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี ช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 5 ชั่วโมง)

05.55 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระและผ่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME)เมืองหลวง และ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ  มีประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง 2,000 ปี  มีคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แล้ว โรมยังเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น  ARMANI, VERSACE และ FERRE นำท่านสู่หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกมากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากจุดที่เห็นวิวโคลอสเซียมกันแบบเต็ม ๆ ชมน้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “THREE COINS IN THE FOUNTAIN” นักท่องเที่ยวที่มาชมน้ำพุเทรวี่แห่งนี้มีความเชื่อว่า หากโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง (ท่านสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมด เจลล่าโต้ ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่) นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อน เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย                จากนั้นนำท่านชม นครรัฐวาติกัน (VATICAN CITY) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนา ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (SAINT PETER’S BASILICA) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้า (PIETA) ผลงานชิ้นเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต (PRATO)

 

ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PRESIDENT PRATO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม เมืองปราโต้ – หอเอนเมืองปิซ่า–เวนิสเมสเตร้– เกาะเวนิส–สะพานถอนลมหายใจ-จัตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค- ล่องเรือกอนโดล่า***

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) เมืองที่เต็มไปด้วยถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลกให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และ อีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้  (VENICE MESTRE) ฝั่งแผ่นดินใหญ่  เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย                  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค (ST. MARK’S SQUARE) จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ผ่านชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ (RIALTO BRIDGE) งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือกอนโดล่า ** (หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

 

วันที่สี่ เวนิสเมสเตร้ – เมืองโคโม –  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – เมืองลูกาโน้  – เมืองอินเทอลาเก้น – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนู สปาร์เก็ตตี้หมึกดำ หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL APOGIA SIRIO MESTRE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยรถโค้ชผ่านชมเมืองต่าง ๆระหว่างทาง ซึ่งเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึงเมืองโคโม เดินทางข้ามพรมแดนสู่สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านชมเมืองลูกาโน ที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริม“ทะเลสาบลูกาโน” ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย                  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีบรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบธัน และ ทะเลสาบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน้ำจากทะเลสาบ น้ำตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา นำท่านช้อปปิ้งถนนคนเดินย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความสำคัญ และ มีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้น ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่บ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์อันแสนน่ารัก

 

อิสระอาหารค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CENTRAL CONTINELTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  – ประเทศฝรั่งเศส – เมืองดิจอง  

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด นำท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน้ำตาลเข้มตัด กับ หน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัด กับ ประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)

 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 

บ่าย                  เชิญท่านสนุกสนาน กับ การเล่นหิมะในลานกว้าง  SPHINX  จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป  สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร นำท่านชมถ้ำน้ำแข็ง สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองดิจอง (DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง และยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IBIS STYLES DIJON CENTRAL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก เมืองดิจอง –  รถไฟ TGV-   กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน TGV  เดินทางสู่กรุงปารีส(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ชมวิวสวยงามระหว่างทาง และ เปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางถึง มหานครปารีส หนึ่งในเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย นครหลวงแห่งแฟชั่น การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร์ และศิลปะ “มหานครแห่งแสงไฟ” เมืองในฝันที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่รอคอย

 

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES PALACE) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้ (หมายเหตุ : พระราชวังแวร์ซายส์ปิดทุกวันจันทร์)สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือบาโต ปารีเซียง (BATEAUX PARISIENS) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ + ไวน์ท่านละ 1 แก้ว

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – จัตุรัสทรอคาเดโร –  หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย – ช้อปปิ้งถนนฌ็องป์เอลิเซ่  –ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

 

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก (หมายเหตุ :ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ของหอไอเฟล หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (LOUVRE MUSEUM)นำท่านเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชสำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภัณฑ์ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่าของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้นวีนัสเดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิลแองเจโล ฯลฯประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ด้วยปิรามิดกระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปีค.ศ.1989 สมควรแก่เวลานำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ดังคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู”ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือ เป็นที่รู้จักกันในนาม “จัตุรัสแห่งดวงดาว” จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านฌ็องป์เอลิเซ่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฝรั่งเศสที่ทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

 

บ่าย                  สมควรแก่เวลานำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็ม ๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหมอแบรนชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่างมากมาย และร้านสินค้า (หมายเหตุ : อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

 

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พักQUALYS HOTEL GOLF PARIS EST ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด กรุงปารีส  – กรุงเทพ

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลเพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนเดินทางกลับอิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 

12.30 น.        บินลัดฟ้าออกเดินทงกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

 

06.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************************************************************************


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ