contact-banner

ทัวร์ยุโรป: อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (ทิตลิส) - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ –  โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้

วันที่สาม ปราโต้ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะ เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารเซ้นต์มาร์ค – เมสเตร้

วันที่สี่ เมืองเมสเตร้ – เมืองลูกาโน่ – เมืองลูเซิร์น (SWISS)

วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)

วันที่หก เมืองดิจอง – นั่งรถไฟด่วน TGV –  กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย  – ถนนชองป์เอลิเซ่

วันที่แปด กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ

 • กำหนดการเดินทาง

  เดือน วันที่ ราคา
  พฤศจิกายน 60  28 พฤศจิกายน -6 ธันวาคม 82,900.-

  ** คณะเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป **

  อัตราค่าบริการ / ท่านละ พฤศจิกายน 60
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2  ท่าน 82,900.-
  เด็กอายุ 02 – 10 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900.-
  เด็กอายุ 02 – 6  ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 80,900.-
  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 13,900 -.
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 %
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ (5 ยูโร / คน / วัน)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
  • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 – 44 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 – 19 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 – 14 วัน)
  1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
  2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
  3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

21.00 น.            คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง

 

วันที่สอง กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ –  โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – ปราโต้

 

00.20 น.          บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย)

 

06.50 น.          เดินทางถึงท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชีฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี

 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอ ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ  มีประวัติศาสตร์แห่งจักรวรรดิโรมันที่ยาวนานถึง 2,000 ปี  มีคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” เพราะนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แล้ว โรมยังเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของโลก ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น  ARMANI, VERSACE และ FERRE นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน (VATICAN CITY) รัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนา ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (SAINT PETER’S BASILICA) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้า (PIETA) ผลงานชิ้นเอกของ ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย แบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับทหารสวิสฯ ราชองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา นำท่านสู่หนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (COLOSSEUM)ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อดีตใช้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบต่างๆ จุผู้ชมได้ถึง 50,000 คน ถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อีกมากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากจุดที่เห็นวิวโคลอสเซียมกันแบบเต็มๆ

 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

นำท่านชมความสวยงามของ น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกที่บ่งบอกถึงความหรูหราโอ่อ่าและความมีอำนาจน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “THREECOINS IN THE FOUNTAIN” นักท่องเที่ยวที่มาชมน้ำพุเทรวี่แห่งนี้มีความเชื่อว่า หากโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง (ท่านสามารถลิ้มลองไอครีมโฮมเมด เจลล่าโต้ ต้นตำหรับสไตล์อิตาเลี่ยนได้ที่นี่) จากนั้นนำท่านเดินทางชม ช่องโอคูลูส ช่องแสงที่เป็นวงกลมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางหลังคาโดมของ วิหารแพนธีออน ภายในวิหารแพนธีออนยังใช้เป็นสถานที่ฝังศพกษัตริย์ บุคคลในราชวงศ์และบุคคลสำคัญ เช่น พระศพของกษัตริย์ 2 พระองค์สุดท้ายของอิตาลี คือ พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานูเอลที่2 และ พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1 และยังฝังศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นำท่านอิสระเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน บันไดสเปน (SPANISH STEPS) จัตุรัสแห่งนี้ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปนซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งพบปะพักผ่อนและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองปราโต้

 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                                                                                                            

ที่พัก HOTEL PRESIDENT หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม ปราโต้ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะ เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารเซ้นต์มาร์ค – เมสเตร้

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกโลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลก สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ และ อีกสิ่งหนึ่งที่กาลิเลโอท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นก็คือ เขาได้พิสูจน์ว่าของสองชิ้นซึ่งหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยลงจากที่สูงจะตกถึงพื้นพร้อมกัน ส่วนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดจากฐานที่ทรุดไปข้างหนึ่ง หลังจากการสร้างเสร็จ เมื่อวัดดูปรากฎว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุค แต่ก็ยังไม่ล้ม ยังคงเอียงอยู่เช่นทุกวันนี้ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเตร้

 

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETO) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมสเตร้  (VENICE MESTRE) เป็นฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิส เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นเมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนนในการคมนาคม นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ชม จัตุรัสซามาร์โค จัตุรัสที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอิตาลีที่มี โบสถ์เซนต์มาร์ค (ST. MARK’S BASILICA) เป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม ผ่านชมสะพานถอนหายใจ (BRIDGE OF SIGHS) ที่เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังเดิม “DOGE PALACE” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และสะพานริอัลโต้ (RIALTO BRIDGE) งานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรม จากนั้นเชิญท่าน ล่องเรือกอนโดล่า**(หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะเพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครโรแมนติก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือจิบกาแฟในร้าน CAFE FLORIAN ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

 

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! ลิ้มรสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ

 

                         ที่พัก HOTEL APOGIA SIRIO MESTRE หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ เมืองเมสเตร้ – เมืองลูกาโน่ – เมืองลูเซิร์น (SWISS)

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

 

นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่างๆระหว่างทาง ซึ่งเป็นบริเวณดินแดนทะเลสาบของประเทศอิตาลีถึง เมืองโคโม เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเมืองลูกาโน่ ที่อยู่ภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริม ทะเลสาบลูกาโน่ ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

                          เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” ถือเป็นเมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสเซอร์แลนด์และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ โดยจะถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและขุนเขา นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (LION MONUMENT) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส แวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น สะพานชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มี อายุกว่า 600 ปี ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอ็มบาสซี่

 

ค่ำ                       อิสระกับอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

                            ที่พัก HOTEL IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – เมืองดิจอง (ประเทศฝรั่งเศส)

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

 

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG)มืองที่ถือได้ว่าใจกลางที่สุดของยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิส มีบ้านน้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สีขาว และปลูกดอกไม้หลากสีสันตามหน้าต่างสลับกับท้องทุ่งสีเขียวขจี โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ล้วนแต่เป็นบรรยากาศที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส บนความสูงระดับ 10,000 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบตอนกลางของประเทศ ประทับใจกับกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ที่มีอยู่เพียงสองแห่งในโลก กระเช้าหมุนรอบตัวเองให้ท่านได้ชมวิว 360 องศา ยอดเขาทิตลิสเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นำท่านสัมผัสกับถ้ำน้ำแข็ง GLACIER GROTTO ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถ้ำน้ำแข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะในลานกว้าง ชมธารน้ำแข็งที่ทับถมกันมานานนับพันปีบนความสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วย ICE FLYER CHAIRLIFT และเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีเพียงแห่งเดียวที่จะให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับปุยหิมะ SNOW TOYS AT TITLIS GLACIER PARK

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน บนยอดเขา

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (DIJON) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ในเรื่องของการผลิตไวน์ นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดิจองยังเป็นอีกเมืองที่มีความเกี่ยวพันกับคริสต์ศาสนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโบสถ์คริสตจักรจำนวนมากตั้งอยู่ภายในเมือง และยังมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารเก่าแก่

 

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก HOTEL IBIS STYLES DIJON CENTRAL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก เมืองดิจอง – นั่งรถไฟด่วน TGV –  กรุงปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน TGV เดินทางสู่ มหานครปารีส วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางถึง มหานครปารีส หนึ่งในเมืองหลวงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมที่ล้ำสมัย นครหลวงแห่งแฟชั่น การศึกษา บันเทิง วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ “ มหานครแห่งแสงไฟ ” เมืองในฝันที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่รอคอย

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

จากนำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้  (ปิดทุกวันจันทร์)

 

ค่ำ                       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! เมนู หอยเอสคาโก้ + ไวน์ท่านละ 1 แก้ว

ที่พัก QUALSYS HOTEL GOLF PARIS EST หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด กรุงปารีส – ขึ้นหอไอเฟล – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ประตูชัย  – ถนนชองป์เอลิเซ่

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

 

                            นำท่านเดินทางสู่ หอไอเฟล ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2  พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (ไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชสำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี , รูปปั้นวีนัส เดอมิโล , รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งจากจุดนี้ท่านจะสามารถถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัยนาโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ดังคำพูดที่ว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประตู” ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “จัตุรัสแห่งดวงดาว” จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนชองป์เอลิเซ่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฝรั่งเศสที่ทุกท่านไม่ควรพลาด มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

 

กลางวัน            อิสระกับอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

 

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนนโฮลมาน ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALERIES LAFAYETTE) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆ พบสินค้าเทรนด์ปารีสล่าสุด เช่น LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP ฯลฯ รวมถึงน้ำหมอแบรนชื่อดังที่มีให้ท่านได้เลือกชมอย่างมากมาย และร้านสินค้า

 

ค่ำ                       อิสระกับอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน

ที่พัก QUALSYS HOTEL GOLF PARIS EST หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด กรุงปารีส – กรุงเทพฯ

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

09.00 น.              นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำ TAX REFUND

13.40 น.            บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

05.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

******************************************************************************


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ