contact-banner

ทัวร์ยุโรป: อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน

วันแรก  กรุงเทพฯ – มิลาน

วันที่สอง   มิลาน-ลา สเปเซีย-ชิงเกว เตรเร-ปิซ่า

วันที่สาม  ปิซ่า-เวนิส

วันที่สี่  เวนิส -FOX TOWN OUTLET-ลูเซิร์น

วันที่ห้า   ลูเซิร์น -แองเกลเบิร์ก-นั่งเคเบิลคาร์สู่ทิตลิส -สตราสบูร์ก-นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส

วันที่หก   ปารีส -แวร์ซายส์

วันที่เจ็ด  ปารีส-กรุงเทพฯ

วันที่แปด  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการ กันยายน          29 ก.ย.-06 ต.ค.

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 68,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000  บาท

   

  อัตราค่าบริการ ตุลาคม                        16-23  /  20-27

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 78,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000  บาท

   

  *** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

  ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

  *** สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน***

 • * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด

  * ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  * ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

  * ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  * ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  * ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

  * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 พ.ค.60 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

  * ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป

 • * ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  * ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

  * ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

   * ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  * สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  * ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • การชำระเงิน

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

   

  การยกเลิกการจองทัวร์

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)

  * หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)

  * บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการ จลาจลอุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

  1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท (3 วัน) หลังจากทำการสำรองที่นั่งโดยโอนเข้าบัญชี และที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
  1. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำเนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  1. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง  เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและ ค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยนโดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานทูตมีคิวให้ยื่นและต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ ตามจริง
  1. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
  2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  3. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2. และหากมียกเลิกหลังจากออก บัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
  1. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
  2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

   

  เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี

                      * หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

                      * รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป แนวตั้ง 4.5 Cm แนวนอน 3.5 Cm ศีรษะถึงคาง 3 Cm ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกและเครื่องประดับ

                      * สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                      * กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

                      * หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

                      * สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว

                      * สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ

                      * สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล

                      * สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

                      * หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง การสะกดชื่อ นามสกุลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนั้นสถานทูตจะไม่รับพิจารณา (สำคัญมาก)

                      * กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน,ตำแหน่งงาน เป็นต้น

                      * กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

                      * กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

                      * กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน  หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อมแสดงสำเนาทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

                      * กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)

                      * กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

                      * หลักฐานการเงิน ใช้หนังสือรับรองจากธนาคารออกมาไม่เกิน 15 วันก่อนวันนัดหมายยื่น พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวปรับสมุดรายการอัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนวันนัดหมายยื่น พร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี

                      – กรณีท่านที่ยอดไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือหากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุดไม่ต่ำกว่า 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่าหากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น

                      – หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

                      – กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำเป็นต้น

                      – กรณีสามี-ภรรยา ไม่สามารถใช้การเงินเล่มเดียวของคนใดคนหนึ่งมาแสดงได้ จะต้องมีของแต่ละบุคคลประกอบการยื่นวีซ่าด้วย หากของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือภรรยามีเงินน้อย สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งที่มีสถานภาพทางการเงินดีกว่าหรือมากกว่า ทำรับรองทางด้านการเงินมาประกอบได้ โดยจะต้องทำหนังสือหรือจดหมายชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้อีกฝ่ายโดยระบุชื่อและความสัมพันธ์โดยละเอียดและออกจดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร ระบุชื่อทั้งเจ้าของบัญชีและระบุชื่อผู้ถูกรับรองการเงินด้วย พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนั้นๆ มาประกอบด้วยปรับสมุดตามจำนวนวันเบื้องต้น

                      – กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ-แม่-ลูก หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือหรือจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย 1 คนต่อ 1 ชุด ระบุชื่อและความสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

                      * สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

                      * กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา

                      * หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

                      * หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

                      * หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วยพร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

                      * กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

                      * การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

                      * หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก    สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

                      * กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

                      * เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

                      * กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน

                      * ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 • * รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  * กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

  * บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ – มิลาน

21.00 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

 

วันที่สอง   มิลาน-ลา สเปเซีย-ชิงเกว เตรเร-ปิซ่า

00.40 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

07.35 น.      เดินทางถึง สนามบินมิลาน (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ศูนย์กลางแห่งธุรกิจการค้าและแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดัง นำท่านชมเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเร หนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการทหารและการค้า

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย             นำท่านออกเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA)เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และปิซ่าในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและการทหาร นําท่าน โดยสารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี  CINQUE TERRE มีความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า ( FIVE LAND ) ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ที่อยู่ติดทะเลบริเวณชายฝางแคว้นลิกูเรีย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และRIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย รถไฟนี้จะวิ่งผ่านทั้ง 5 หมู่บ้านเลียบทะเล ชมวิวสวย ๆ บางทีก็ลอดอุโมงคนตัดผ่านภูเขาเป็นช่วงๆ

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย             นําท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นำท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตาบ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรลา Manarola อาจได้ชื่อวว่าเป็นหมู่บบ้านที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ1338 ในประเทศอิตาลีโดยหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันบนฝั่งริเวียรา เป็นเมืองที่โดดเด่นด้วยสีสันอันสดใส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของประเทศอิตาลี

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL GALILEI หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ปิซ่า-เวนิส

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ บริเวณจตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทส์สำหรับประกอบพิธีศีลจุ่ม ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987  ถ่ายรูปกับ มหาวิหารปิซา หอศิลจุ่ม และ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง สถานที่ที่กาลิเลโอเคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุสถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชั่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซ่า ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพิงหอเอน รวมทั้งให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญที่สุดของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ มาร์โคโปโล

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย             นำท่านสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อลงเรือข้ามสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส รายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ นำท่านเดินชม สะพานสะอื้น สะพานทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ดอร์จ วิหารเซนต์มาร์ค ที่ตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อยเพื่อชม สะพานริอัลโต สะพานทอดข้ามแกรนด์คาเนล สัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส เช่น เครื่องแก้วมูราโน หน้ากากคาร์นิวัล ฯลฯ หรือท่านอาจจะทดลองนั่งเรือกอนโดล่า ที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเวนิส (ไม่รวมในทัวร์ ลูกค้าจ่ายเอง)

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBASCIATORI BEDBANK VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่  เวนิส -FOX TOWN OUTLET-ลูเซิร์น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท Foxtown Oulet แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของชาวสวิส และชาวอิตาเลียนที่อยู่ใกล้พรมแดนสวิส ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง ณ เอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 130 ร้าน และสินค้าคุณภาพดี อาทิเช่น ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอิตาลี, รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น Adidas, Burberry, Calvin Klein, Diesel, D&G, DIOR, Ferrari, GEOX, GUCCI, Guess, HUGO BOSS, Lacoste, LEE, Levis, Lindt Chocolate, NIKE, POLO, Quiksilver, Ferragamo, Samsonite, Swatch, The North Face, Timberland, Tommy Hilfliger, Yves Saint Laurant และอื่นๆอีกมากมาย  ราคาจากโรงงานและยังให้ส่วนลดจาก 30% ถึง 70% อีกด้วย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ง สบายๆ

หมายเหตุ ที่ Outlet มีศูนย์อาหาร บริการกลางวัน หลากหลายเมนู  สั่งอาหารได้ง่าย

 

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น นำท่านเดินชม ทะเลสาบลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงโตสะอื้น สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี อังตัวแนตต์ จากการโจมตีที่พระราชวังตุยเลอรีในกรุงปารีส  สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็น สะพานไม้ ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป สัญลักษณ์ที่สำคัญของลูเซิร์นให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของสวิส เช่น ช็อกโกแลต นาฬิกาชั้นดี มีดพับวิคตอรีน็อกซ์ ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า   ลูเซิร์น -แองเกลเบิร์ก-นั่งเคเบิลคาร์สู่ทิตลิส -สตราสบูร์ก-นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์และความเป็นธรรมชาติในเขตชนบทของสวิสเซอร์แลนด์ มีบ้านน้อยแบบชาเลต์ตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สีขาว เพื่อนำท่านนั่ง เคเบิลคาร์ ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิลคาร์ ที่จะหมุนรอบตัวเองในขณะที่เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวย ๆ ในแบบ 360 องศา นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกถึง 15 เมตร ให้เวลาท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะ ถ่ายรูปกับวิวสวย ๆ และสัมผัสกับ สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก เพื่อนำท่านนั่ง รถไฟด่วน TGV สู่ กรุงปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ และศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 4 นครสำคัญชื่อก้องโลก

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL PARIS PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก   ปารีส -แวร์ซายส์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งของฝรั่งเศส บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายอันล้ำค่าที่มีชื่อเสียงก้องโลก เพื่อเข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย นำท่าน ชมภายในพร้อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมัคคุเทศก์พระราชวัง ทั้งในส่วนของกษัตริย์ และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ไม่ว่าจะเป็นห้องเทพอะพอลโล ห้องเทพวีนัส ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกโดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย             นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส เพื่อนำท่านขึ้นชม หอไอเฟล ชั้น 2 สัญลักษณ์สำคัญของฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงเหล็กสูง 300 เมตร ตั้งชื่อตามสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างด้วยเหล็ก สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นงานศิลปะชิ้นเอกในงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 1890 เพื่อเฉลิมฉลองครบ 100 ปีแห่งการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ ความร่ำรวย และความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศ นำท่านลง เรือบาโตว์มุช ล่องชมความงามของสิ่งก่อสร้างสองฝั่งแม่น้ำแซนต์ อาทิ หอไอเฟิล วิหารนอทรดาม จตุรัสคองคอร์ต ลอดผ่านสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 อันสวยงาม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลอดภาษี

 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NOVOTEL PARIS PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด  ปารีส-กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บริเวณหน้าโรงเรียนการทหาร หรือจากจัตุรัสทรอคาเดโร ผ่านชม ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จตุรัส ชาร์ลส เดอโกล์ล ถนนชองเอลิเซ่ที่โด่งดัง จตุรัสคองคอร์ตที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ โดมอินวาลิดสถานที่เก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อผ่านขั้นตอนการขอคืนภาษี เช็คบัตรโดยสาร และตรวจหนังสือเดินทาง

 

13.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ

05.55 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*******************************************************


หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย