contact-banner

ทัวฮ่องกง: ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ 4 วัน 3 คืน

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โรงแรม – อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง

วันสอง  วิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม) – อ่าวรีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – ชมไฟ (หากเวลาพอ)

วันสาม อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

วันสี่  กระเช้านองปิง – พระใหญ่ เกาะลันเตา – Citygate Outlet – สนามบิน

อัตราค่าบริการ

 • ตารางเดินทาง

  *ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

  ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก ตั๋วดิสนีย์แลนด์ (ผู้ใหญ่ / เด็ก) พักเดี่ยว
  12 – 15 พฤษภาคม 2560  (CX712/CX703) 14,900.- 2,000.- 5,500
  20 – 23 พฤษภาคม 2560  (CX654/CX703) 14,900.- 2,000.- 5,500
  26 – 29 พฤษภาคม 2560  (CX712/CX703) 14,900.- 3,000.- 5,500
  02 – 05 มิถุนายน 2560   (CX712/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  07 – 10 มิถุนายน 2560   (CX654/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  08 – 11 มิถุนายน 2560   (CX654/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  09 – 12 มิถุนายน 2560   (CX712/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  16 – 19 มิถุนายน 2560   (CX712/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  23 – 26 มิถุนายน 2560   (CX712/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560   (CX712/CX703)

  *ลดทั้งเกาะ

  14,900.- 3,000.- 5,500
  18 – 21 สิงหาคม 2560   (CX712/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  25 – 28 สิงหาคม 2560   (CX712/CX703)  *ลดทั้งเกาะ 14,900.- 3,000.- 5,500
  27 – 30 ตุลาคม 2560   (CX654/CX703) 14,900.- 3,000.- 5,500
  31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2560   (CX654/CX703) 14,900.- 3,000.- 5,500

   

  ** โปรดอ่าน โปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ

  โปรดสอบถามผู้ขายทันที  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์  มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า

  ** ท่านรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโปรแกรมและเงื่อนไขอย่างเข้าใจตรงกันแล้ว **

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว รวม 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  3. อาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  5. ค่าบริการ ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
  6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 หรือ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 30 กก.
  1. ค่าทิป ไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น) ผู้ใหญ่และเด็กเก็บเท่ากัน  1,000.- บาท / ท่าน / ทริป
  2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ
  3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
  3. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธิการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
  4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. ชำระมัดจำค่าทัวร์ 5,000 บาท ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วันทำการ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาว  (กรณีท่านจองหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง *ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น*)  พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

   

  สำคัญมาก!!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ  หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำค่าทัวร์

  ตามกำหนดวันชำระเงิน  เพื่อให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน

  ข้อสำคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขสำคัญควรทราบ

  1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
  2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

  3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

  1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

  3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้า ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
  4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair) จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน  หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง  ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
  7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

  8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
  9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – โรงแรม – อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง

*สำหรับพีเรียด 20 – 23 พฤษภาคม / 07 – 10, 08 – 11 มิถุนายน / 27 – 30 ตุลาคม / 31 – 03 พฤศจิกายน

12.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ROW M

สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

14.55 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX654

18.45 น.  ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

*สำหรับพีเรียด 12 – 15, 26 – 29 พฤษภาคม / 02 – 05, 09 – 12, 16 – 19, 23 – 26 มิถุนายน

30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม, 18 – 21, 25 – 28 สิงหาคม

13.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 ROW M

สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

16.05 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX712

19.55 น.  ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

หมายเหตุ ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) M1 HOTEL, LAGOS HOTEL หรือ ใกล้เคียง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตลอดเส้นทางถนนนาธาน

โรงแรมของเราติดนาธาน เดินเพียง 1 นาที ถึงสถานี MTR สะดวกสบายมากๆๆ เลยคะ J

วันสอง   วิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม) – อ่าวรีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – ชมไฟ (หากเวลาพอ)

บริการอาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (1) 
วิคตอเรียพีค (พีคแทรม1ขา) เป็นจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด ต้องทึ่งกับสีสันที่สวยงามของเส้นขอบฟ้า

อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสงบ

หมายเหตุ : ได้ขึ้นพีคแทรม 1 ขา *ขาขึ้น หรือ ขาลง* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นสำคัญ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  เมนูพิเศษ! ชาบูฮ่องกง
วัดแชกง หรือ วัดกังหัน  เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง  ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา  *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย

โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

 

บริการอาหารเย็น ณ หมู่บ้านประมง (3)  เมนูพิเศษ! อาหารทะเล หลีหยุ่นมุน
*** หากมีเวลามากพอ จะพาท่านไปชมไฟ แสดงตอน 20.00 น. **

Symphony of Lights (SOL) การแสดงแสงสีเสียงซึ่งทาง Hong Kong Tourism Board จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยร่วมกับอาคารสูงทั้งสองฝั่งของอ่าววิคตอเรีย 44 อาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันตามหลักฮวงจุ้ยประดับไฟด้านบน จากนั้นจะมีการยิงแสงเลเซอร์และแสงไฟต่างๆ ประกอบเสียงเพลงและคำบรรยายเป็นภาษา อังกฤษ จีนกลาง Guinness World Records ได้ทำบันทึกว่าเป็นงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) M1 HOTEL, LAGOS HOTEL êêê หรือ ใกล้เคียง

โรงแรมของเราติดนาธาน เดินเพียง 1 นาที ถึงสถานี MTR สะดวกสบายมากๆๆ เลยคะ J

วันสาม   อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

โปรแกรม 1  ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน 1 วัน)

ให้ท่านได้สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ กับแพคเกจสุดพิเศษ

บัตรดิสนีย์แลนด์ 1 วัน ในราคา 3,000 บาท / ท่าน (ต้องสั่งซื้อก่อนเดินทาง 7 วัน)

หัวหน้าทัวร์จะนำบัตรมาแจกให้ท่านในวันไปสวนสนุก

 

โปรแกรม 2 ให้ท่านเพลินกับการช้อปปิ้งตลอดเส้นทางถนนนาธาน กับเทศกาลลดทั้งเกาะ 2017

(เริ่ม มิถุนายน – สิงหาคม) กับ 5 แหล่งช้อปปิ้งดัง ลดมากเป็นพิเศษถึง 50+80% ว้าวววววว!!

 

(1) Harbour City, Tsim Sha Tsui

Harbour City เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง มีพื้นที่ให้ช้อปปิ้งกว่าสองแสนตารางเมตร ซึ่งในตึกนี้มีถึงสามห้างใหญ่รวมกัน มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทุกประเภทตั้งแต่ของเล่นของใช้เด็ก แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม สินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปจนถึงร้านแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกยาวตลอดถนน Canton ทั้ง Louis Vuitton, HERMES, Gucci, Prada, Channel หรือแบรนด์กลางๆ ที่ทั่วโลกรู้จัก เช่น Nike, Adidas, Puma, Levi’s, Diesel และอีกมากมาย

 

(2) Ocean Terminal, Tsim Sha Tsui

Ocean Terminal ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่มากมาย และมีทางเชื่อมติดต่อกัน สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ภายในห้างจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ ที่มีร้านค้าทุกแบบ โดยเฉพาะร้านชื่อดังอย่าง Toys R Us

 

(3) iSquare , Tsim Sha Tsui

iSquare ห้างใหม่ย่านจิมซาจุ่ย หลากหลายด้วยเสื้อผ้าแฟชั่น  และร้านอาหารอร่อยๆ นานาชนิด แนะนำว่าเดินทางมาห้างนี้โดยรถไฟฟ้าสะดวกที่สุดแล้ว นั่งมาลงที่ Tsim Sha Tsui Station แล้วออกทางออก R หรือ H ถึงห้างเลย ถือว่าเป็นห้างแรกที่มี MTR อยู่ใต้ตึก ให้ได้เริ่มเดินช้อปปิ้งกันตั้งแต่ออกจาก MTR เลย

 

(4) K11, Tsim Sha Tsui

K11, The World’s fist Art Mall โดยคอนเซ็ปของห้างนี้คือการผสมผสานของศิลปะ  มนุษย์  และธรรมชาติเข้าด้วยกัน  ด้านในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ชมเป็นระยะๆ มีบริเวณกว้างหน้าห้างเอาไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ และด้านบนยังเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวอีกด้วย

 

(5) Sai Yeung Choi ST South, Mong Kok

ถนน Sai Yeung Choi ST South ใน ย่านมงก๊ก ไม่ไกลจากจิมซาจุ่ย เป็นย่านที่พักอาศัยและช้อปปิ้งที่หนาแน่นที่สุดในฮ่องกง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีคนมาเดินมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำๆ จะมีการปิดถนน ให้คนเดินกันเลย ที่นี่จะมีคนมาเดินกันเยอะมากๆ เนื่องจากร้านค้าในย่านนี้จะปิดค่อนข้างดึกกว่าร้านค้าในเขตเกาะฮ่องกง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ และมีร้านอาหารก็มีให้เลือกชิมมากมาย

 

อิสระอาหาร 1 วัน (เช้า/กลางวัน/เย็น) เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารอร่อยๆ ในย่านต่างๆ ตลอดทาง

 

กลับสู่โรงแรมด้วยตนเอง (ฮ่องกง) M1 HOTEL, LAGOS HOTEL êêê หรือ ใกล้เคียง

โรงแรมของเราติดนาธาน เดินเพียง 1 นาที ถึงสถานี MTR สะดวกสบายมากๆๆ เลยคะ J

วันสี่   กระเช้านองปิง – พระใหญ่ เกาะลันเตา – Citygate Outlet – สนามบิน

บริการอาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (4) 
กระเช้านองปิง 360 เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

หมายเหตุ  กรณีทางกระเช้านองปิงมีประกาศ “ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบำรุง” ในวันเดินทาง บริษัทฯ จะนำทุกท่านขึ้นสู่เกาะลันเตา โดยรถโค้ชทดแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ากระเช้าในทุกกรณี

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
CITY GATE OUTLETศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดังในราคาลดพิเศษถึง70%ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย

** สมควรแก่เวลานำท่านไปสนามบิน

*ทุกพีเรียดกลับเวลาเดียวกัน

17.05 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน  CATHEY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX703

19.00 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

หมายเหตุ ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น


หมายเหตุ

เงื่อนไขสำคัญควรทราบ

1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้า ฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair) จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน  หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง  ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ