contact-banner

ทัวร์ยุโรป: เยอรมัน - ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวัค - เชค 9วัน 6คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่สอง เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

วันที่สาม เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) – กรุงเวียนนา – ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

วันที่สี่ พระราชวังเชรินน์บรุนน์  – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่ห้า บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)

วันที่หก กรุงปราก – ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ – OLD TOWN SQUARE

วันที่เจ็ด กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ

 • กำหนดการเดินทาง 

  เดือน วันที่ ราคาท่านละ
  ธันวาคม 60 20-28 ธันวาคม 79,900.-

   ** คณะเดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป **

  อัตราค่าบริการ / ท่านละ ตุลาคม – ธันวาคม
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 79,900 -.
  เด็กอายุ 02 – 10 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,900 -.
  เด็กอายุ 02 – 6 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 77,900 -.
  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 13,900 -.
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ ( 5 ยูโร / คน / วัน)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
  • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 – 44 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 – 19 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 – 14 วัน)
  1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
  2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
  3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

 

วันที่สอง เมืองมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา  – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์

 

00.50 น.     บินลัดฟ้าออกเดินทางสู่  มิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

(มีอาหาร และ เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย)

 

06.45 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิวนิก ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (HOHENSCHWANGAU VILLAGE) ชมบรรยากาศของหมู่บ้านและประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทงดงามในฝันดั่งเทพนิยาย มีทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบและธารน้ำ ชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร, ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ที่ล้วนแต่งดงามจนยากจะพรรณนา แม้แต่ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง ได้แก่ นอยชวานสไตน์(NEUSCHWANSTEIN), ลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) และแฮเรนคิมเซ่ (ROYAL PALACE OF HERRENCHIEMSEE)  ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาลวาเรีย ชมวิวสวยจาก สะพานมาเรีย (MARIA BRIDGE) (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่าน โตรกผาพอลเล็ท (POLLET) จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง

 

บ่าย               นำท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ เช่น ศาลาว่าการเก่า, โบสถ์แม่พระที่มีรูปโดมคล้ายหัวหอม t(FRAUENKIRCHE), ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า เป็นต้น ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ GLOCKENSPIEL ใจกลางเมืองเก่าซึ่งพลาดไม่ได้ที่จะชมตุ๊กตาออกมาเต้นระบำโดยประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน จากนั้นนำท่านสู่โรงเบียร์พื้นเมืองเยอรมัน ฮอฟบราวเฮาส์ (HOFBRÄUHAUS) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสพลาตเซิลในตัวเมืองมิวนิก ที่มีประวัติอันยาวนานมากว่า 400 ปีจึงกลายเป็นตำนานของโรงเบียร์เยอรมันแท้ๆ ที่โรงเบียร์แห่งนี้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน การร้องเพลง เต้นรำ และเล่นดนตรีแบบบาวาเรียน เค้ากับเบียร์รสชาตินุ่มลิ้น อีกทั้งที่นี้ยังมีการจัดงานประจำปีที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองมิวนิก คือเทศกาลเบียร์เยอรมัน อ๊อคโทเบอร์เฟส (OKTOBERFEST) จุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เริ่มต้นมาจากช่วงรัชสมัยของกษัตริย์โจเซฟที่ 1 พระองค์ได้จัดงานขึ้นเพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี 1810 จนต่อมาได้กลายเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดต่อเนื่องมาทุกๆ ปีจนเป็นเทศกาลประจำปีอันโด่งดังไปทั่วโลก (เทศกาลเบียร์เยอรมัน OKTOBERFST เริ่มจัดตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี) HOFBRÄUHAUS นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับของมิวนิค และเป็นของกำนัลแบบบาวาเรี่ยนที่มอบบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสบายแก่คนรักเบียร์ที่มาเยี่ยมเยียนจากทั่วทั้งโลก ณ โรงเบียร์แห่งนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสรรหาความแปลกใหม่ เเละอยากลิ้มลองวัฒนธรรมการดื่มเบียร์แบบมิวนิคแล้วหละก็ ไม่ควรพลาดที่จะลองชิมเบียร์ตัวนี้สักครั้งในชีวิต

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง เมนู SAUSAGE+BEER 1 แก้ว / ท่าน

                     นำท่านเดินสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม เมืองฮัลสแตท (ประเทศออสเตรีย) – กรุงเวียนนา – ช็อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (HALLSTATT) เมืองเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกสัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

 

กลางวัน       รับประทาอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง // เมนู ปลาเทร้า

 

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร ฮังกาเรียน นำเที่ยวชมกรุงเวียนนา ผ่านชมถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ อันงดงามโรงละครโอเปร่าที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13-20, ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1873-1883 นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ หรือ มาเรียฮิลเฟอร์ ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชมวิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายอย่างจุใจ เช่นรองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องแก้ว สวาร็อฟสกี้, ซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดังของเวียนนา

 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก NH DANUBE CITY หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่ พระราชวังเชรินน์บรุนน์  – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) – โบสถ์แมทเธียส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHLOSS SCHÖNBRUNN) ของพระนางมาเรียเทเรซ่า แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งมีประวัติการสร้าง มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลา ที่ประทับได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป มีการตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบ และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆประดับอยู่อย่างสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงส์อัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างกลมกลืน

 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

 

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” จากนั้นนำชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ นำท่านเข้าชม โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION) นำท่านเข้าชมป้อมปราการใหญ่โตที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำดานูบ อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง “บูดา” และ “เปสต์” ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน (พิเศษบริการ ไวน์ / ซอฟดริงค์ท่านละ 1 แก้วระหว่างล่องเรือ)

 

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก MERCURE BUDAPEST BUDA หรือเทียบเท่า ระดับ  4 ดาว

 

วันที่ห้า บราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) – ปราสาทบราติสลาวา – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (BRATISLAVA CITY) เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐ เชค ด้วย เมืองนี้มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีความสวยงาม นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ชมบริเวณภายนอกปราสาทพร้อมบันทึกภาพจากด้านนอกของตัวปราสาท ตัวอาคารมีหอคอยสูง 804 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิเมตร ทั้งเรอเนสซองส์และบาร็อค เข้าสู่เขตเมืองเก่าชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพความประทับใจ

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารจีน

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า จึงได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านถ่ายรูป ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE) ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองมรดกโลก สัมผัสบรรยากาศพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม และร้านอาหารร้านเบียร์ริมน้ำสุดชิวตามอัธยาศัย

 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่หก กรุงปราก – ปราสาทกรุงปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ลส์ – OLD TOWN SQUARE

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย เช่น โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆ ทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992 นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย จึงที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS CATHEDRAL) วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (GOLDEN LANE) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

 

                  จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ อิสระเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม จากนั้นนำท่านสู่ OLD TOWN SQUARE หรือจัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (STARA MESTO SQUARE) บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี และรอชมนาฬิกาโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและจะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั่วโมง

 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง + เป็ด

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOTEL DUO หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่เจ็ด กรุงปราก – เมืองคาร์โลวี วารี – มิวนิก (เยอรมนี)

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (VRIDLO) และยังขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเชค ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ ท่านสามารถทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับถ้วยชามเฉพาะพิเศษทำจากพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำได้ในเมืองนี้เท่านั้น จากนั้นอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิเช่น โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซีย เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก เหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง “BECHEROVKA” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากได้

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนู อาหารพื้นเมือง // เมนู ขาหมูทอด

 

บ่าย            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิวนิก (MUNICH) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งใน ค.ศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย

 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารจีน

                  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK หรือเทียบเท่า ระดับ 4

 

วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก (ประเทศเยอรมนี) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ มิวนิก เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

13.35 น.  บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ)

 

06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***************************************************************************


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ