contact-banner

ทัวร์ยุโรป: เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน

วันแรก – กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)

วันที่สอง – แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-ป่าดำ

วันที่สาม – ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น

วันที่สี่ – ฟุสเซ่น-อินสบรุค(ออสเตรีย)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

วันที่ห้า – ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น -ลูเซิร์น

วันที่หก – ลูเซิร์น-สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส)-รถไฟด่วน ทีจีวี-ปารีส

วันที่เจ็ด – ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ช้อปปิ้ง

วันที่แปด – ปารีส-กรุงเทพฯ

วันที่เก้า – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการ             ตุลาคม            21-29

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 82,900   บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 11,000  บาท

   

  อัตราค่าบริการ             ธันวาคม          03-11

  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 76,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 13,000   บาท

   

  *** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***

  ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

  *** สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน***

 • * ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด

  * ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง)

  * ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

  * ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

  * ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

  * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  * ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  * ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า

  * ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ท่านที่อายุระหว่าง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี)

  * ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่15 พ.ค.60 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

  * ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป

 • * ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

  * ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  * ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 900 บาท

  * ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

  * ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

  * ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

  * สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

  * ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

  * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • การชำระเงิน

  * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาท (3 วัน) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์

  * ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระล่วงหน้า 21 วันทำการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

  การยกเลิกการจองทัวร์

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วันทำการ คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วันทำการ หักมัดจำ 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วันทำการ)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วันทำการ หัก 50%ของราคาทัวร์)

  * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 10 วันทำการ)

  * หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 3,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องชำระค่ามัดจำที่นั่ง 5,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ)

  *บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 30ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 14 วันทำการ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายาการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อการจลาจล อุบัติเหตุฯลฯ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

  1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท (3 วัน) หลังจากทำการสำรองที่นั่งโดยโอนเข้าบัญชี และที่นั่งจะยืนยัน เมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
  2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำเนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  1. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากช่วงที่เดินทางใกล้วันคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจทำให้คิวของการยื่นล่าช้า และวีซ่าออกไม่ทันกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานทูตมีคิวให้ยื่นและต้องชำระค่าวีซ่าใหม่ ตามจริง
  2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
  4. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2. และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
  1. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
  2. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

  เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30วันก่อนวันเดินทาง)   ใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการ

  * หนังสือเดินทาง โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

  * รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับในหนังสือเดินทาง)   ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ารูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา

  * สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  * กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทาง

  * หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ

  * สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว

  * สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ

  * สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล

  * สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

  * หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง

   – กรณีลูกจ้าง (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต)ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด การเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น

   – กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุ ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   – กรณีท่านที่เป็นแม่บ้านหรืออาชีพอิสระ หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อมแสดงสำเนาทะเบียนสมรส

   – หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน

   – ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย, เอกสารการเสียภาษี

   – กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทาง ด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)

   – กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษาจากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

  * หลักฐานการเงิน

   – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

   – หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน

  – กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น

  – กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วยแต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

  * สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

  * กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

  – จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา

  – หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น  ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

   – หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   โดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

   – หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วยพร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย

   – กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น ผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  * การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

  * หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

  * กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

  * เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  * กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้าแต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทันท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน

  * ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 • * รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

  ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  * กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ

  เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

  จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ

  คืนเงินได้

  * บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม

  นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

  ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

  * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)

20.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง

23.45 น.     ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ทโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG-920

 

วันที่สอง  แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-ป่าดำ

06.00 น.    เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองมหาวิทยาลัย ที่โด่งดังของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่12 และได้รับการต่อเติมมาในหลายยุคสมัย ปัจจุบันเป็นปราสาทที่ได้รับความเสียหายไปตามกาลเวลา ไฟไหม้ แผ่นดินไหวจนเหลือให้เห็นดังปัจจุบัน นำท่านชมประตู วันไนท์เกท ที่สร้างเสร็จในคืนเดียว ชมถังไวน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 220,000 ลิตร ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนคการ์  ก่อนนำท่านชมวิวสวยและถ่ายรูปกับตัวปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากสะพานโอลด์บริดจ์ หรือ สะพานคาร์ล ทีโอดอร์ ที่ทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง-ช้อปปิ้งของที่ระลึก

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

 

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เขตป่าดำของเยอรมัน เพื่อนำท่านเดินเล่นชมความสวยงามของ ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่าดำ ที่เป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรูที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติหรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของเยอรมันอาทิ นาฬิกากรุ๊กรู เครื่องครัวตุ๊กตาคู่ ZWILLINGกระเป๋าRIMOWA  เสื้อผ้าแฟชั่น AGNER ฯลฯจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสบรรยากาศของทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบที่สวยงามตลอดเส้นทางการเดินทาง

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขตป่าดำ WYNDHAM GARDEN DONAUSCHINGEN หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามในเขตบาวาเรีย-อัลไพน์ ที่ท่านจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ที่ตั้งของ 2 ปราสาทชื่อดังแห่งบาวาเรีย นอยชวานสไตน์ และ โฮเฮนชวานเกา

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารพื้นเมือง

 

บ่าย         นำท่าน ขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขา (การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากไม่สามารถขึ้นได้โดยรถบัส อาจต้องเดินขึ้นปราสาท หรือขึ้นรถเทียมม้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 6 ยูโร) เพื่อนำท่านชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ (หากมีหิมะปกคลุมหรือมีอันตรายจะไม่สามารถไปที่สะพานได้) ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูน และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนี่ย์ทุกแห่งทั่วโลก จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย สเน่ห์ของเมืองนี้คืออาคารหลายๆหลังจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกับสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมืองนำท่านเดินเล่น-ถ่ายรูปนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LUITPOLD PARKหรือเทียบเท่า

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

วันที่สี่  ฟุสเซ่น-อินสบรุค(ออสเตรีย)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางที่สวยงามของอัลไพน์-ทิโรล เพื่อผ่านเข้าไปในเมืองอินสบรุค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรลของออสเตรีย นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ที่มีพระตำหนักหลังคาทองคำเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของตัวเมือง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของสวารอฟสกี้ ซิลเวอร์คริสตัลที่โด่งดังของออสเตรีย ที่มีโรงงานฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่ที่เมืองวัทเทินนอกเมืองอินสบรุค

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่านออกเดินทางลอดผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาอัลเบิร์ตที่มีความยาวร่วม 14 กิโลเมตรผ่านรัฐอิสระลิคเท่นสไตน์สู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง หรือถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คที่สำคัญของลูเซิร์น อาทิ อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ คาเปิลบรุค-ทะเลสาบลูเซิร์นตามอัธยาศัย

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STLY LUCERN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า  ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น -ลูเซิร์น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่เชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่งจุงฟราว คือมอนทช์-ไอเกอร์-จุงฟราว ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงาม นำท่าน โดยสารรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว หรือ ทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้กับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งอเลิทร์ช นำท่านขึ้นรถไฟ ไต่เขาลอดใต้ภูเขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อที่มาของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดของยุโรป ณ ความสูง 3,454 เมตรนำท่านสัมผัสกับ วังน้ำแข็ง หรือ ไอซ์พาเลซที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงาม มีแกะสลักตุ๊กตาน้ำแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนำท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิงค์ที่ความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 

บ่าย            นำท่านเดินทางลงจาก ยอดเขาโดยรถไฟ สู่ สถานีไคลน์ไชเด็ค และเปลี่ยน รถไฟ อีกขบวนสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุน เน่น อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่าง 2 ทะเลสาบคือ ทะเลสาบธุนน์ และ เบรียนซ์ให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่อินเทอร์ลาเก้นก็มีร้านค้าไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นใดในสวิส แถมร้านนาฬิกาใหญ่ๆอย่าง Kirchofer / Bucherer

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พักใน เมืองลูเซิร์น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STLY LUCERN หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก  ลูเซิร์น-สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส)-รถไฟด่วน ทีจีวี-ปารีส

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองสตราสบรูก์ หนึ่งในเมืองสำคัญของฝรั่งเศสที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสภาแห่งสหภาพยุโรปแห่งที่สอง และในบริเวณเมืองเก่ายังได้นับการขนานนามว่า LE PETIT FRANCEหรือ ฝรั่งเศสน้อย เพราะอนุรักษ์ บรรยากาศเมืองเมื่อ 200 ปีก่อนไว้ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก จากยูเนสโกอีกด้วย

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

บ่าย         นำท่านสู่ สถานีรถไฟสตราสบรูก์ เพื่อโดยสาร รถไฟด่วน ทีจีวี ด้วยระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ท่านจะเดินทางถึงมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย นำท่านนั่งรถชม เมืองปารีส แวะจอดรถถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ วิหารโดมอินวาลิด-หอคอยไอเฟิล-จัตุรัสคองคอร์ต-ถนนชองมป์เอลิเซ่-ประตูชัย จากนั้นนำท่าน ลงเรือบาโตว์มุช เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำแซนต์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้ายุโรปในร้านค้าปลอดภาษี

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด  ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ช้อปปิ้ง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายน์ เพื่อนำท่านเข้าชมภายในของ พระราชวังแวร์ซายน์ พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงประวัติและความหมายของผลงานศิลปะที่ตกแต่งอยู่ในแต่ละห้องเดินผ่าน ห้องท้องพระโรงกระจก Hall of Mirror ที่สวยงาม สถานที่พระยาโกษา ทูตเอกจากอยุธยาเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และยังเป็นห้องที่เซ็นสนธิสัญญาแวร์ซายน์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้เวลาท่านเดินเล่นภายในพระราชวังและอุทยานด้านหลัง นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส

 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 

บ่าย         นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลอดภาษี ก่อนนำท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของปารีส

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการช้อปปิ้ง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS  หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด  ปารีส-กรุงเทพฯ

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร ทำคืนภาษี ตรวจเช็คกระเป๋าต่างๆ

 

13.40 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG-931

 

วันที่เก้า  กรุงเทพฯ

05.55 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

************************************************


หมายเหตุ

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

* กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ

เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถ

คืนเงินได้

* บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม

นำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย