contact-banner

ทัวร์ยุโรป: ROMANTIC IN SWITZERLAND 9วัน 6คืน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพ – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา – โบสถ์ MUNSTER –  กรุงเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวด – นาฬิกาดอกไม้-  เมืองโบราณโลซานน์ –  ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่สาม โลซานน์ –เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมืองทาช – เซอร์แมท

วันที่สี่ เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์กราท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส- เมืองทาชอินเทอร์ลาเก้น

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  –   ลูเซิร์น  – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล –  ช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge

วันที่หก ลูเซิร์น – ล่องเรือโบราณ – ขึ้นเขาริกิคุม –  อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้งเมืองลูเซิร์น

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ฟาลล์ –  นครซูริค- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซูริค

วันที่แปด สนามบินซูริค – กรุงเทพ

วันที่แปด สนามบินซูริค – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

 • อัตราค่าบริการ / ท่านละ ตุลาคม – ธันวาคม
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 99,900 -.
  เด็กอายุ 2 – 11 ปี 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 99,900 -.
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 96,900 -.
  พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 18,900.-
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในการยื่นครั้งแรก
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ ชั้นประหยัด
  • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
  • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ค่าล่องเรือกอนโดล่า ในกรณีที่ท่านประสงค์จะนั่งเรือ (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ (2-4 ยูโร / คน / วัน)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ
  • ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 – 44 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 15 – 19 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 – 14 วัน)
  1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
  2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
  3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

 

21.30 น.         คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และ เอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

 

วันที่สอง กรุงเทพ – ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา – โบสถ์ MUNSTER –  กรุงเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวด – นาฬิกาดอกไม้-  เมืองโบราณโลซานน์ –  ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ

 

01.05 น.          บินลัดฟ้าออกเดินทาง นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (เวลาท้องถิ่นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง)

 

07.50 น.         เดินทางถึงสนามบินนครซูริค ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่ และ โรแมนติก สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมีแม่น้ำอาเร่ (AARE) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกำแพง และ สะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงเบิร์น ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010

 

นำท่านสู่            บ่อหมีสีน้ำตาล ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น   เนื่องด้วยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์น คือ ดยุคบรดโทลด์ ที่ 5 แห่งราชวงศ์แซริงเกนตรัสว่าหากล่าสัตว์ชนิดใดได้เป็นตัวแรกจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้คือหมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เบิร์น (BAREN ภาษาเยอรมันแปลว่าหมี) สวนหมีเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2552 ถือเป็นหน้าเป็นตาของเมือง เมื่อแขกต่างเมืองมาถึงเมืองนี้ ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อนเพราะสถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง บางวันผู้ดูแลนำหมีออกมาให้ชมความน่ารักในช่วงฤดูร้อน และ หนาว จากนั้นนำท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านขายดอกไม้ และ บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาด และ ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุก ๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 – 1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอมีการสร้าง PRISON TOWER จึงเปลี่ยนไปใช้ PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน และ ดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป  นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ MUNSTER สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า และ ยังมีหอคอยให้นักท่องเที่ยว เดินขึ้นบันไดวนไปชมทัศนียภาพของเมืองเบิร์น

 

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva)พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และ เป็นที่ตั้งของธนาคารจํานวนมาก นำท่านชม เมืองเจนีวา (Geneva) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และ เป็นที่ตั้งของธนาคารจํานวนมาก นำท่านชม ทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร สมควรแก่เวลานำท่านชมนาฬิกาดอกไม้ (Jardin Anglais) ที่สวนอังกฤษ บ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวาสมควรแก่เวลา

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองที่เป็นเมืองหลวงของรัฐโวด์ (Vaud) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา หรือ ที่ชาวสวิสเรียกว่า ลัค เลอมอง เป็นเมืองที่มีเสน่ห์สวยงามตามธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ และ ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันย้ายถิ่นฐานแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณที่ราบลุ่มแห่งนี้ และ เมืองโลซานน์แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชสกุล “ มหิดล ” นอกจากเป็นเมืองที่มีอากาศดี ภูมิประเทศสวยงาม และ พลเมืองอัธยาศัยดีแล้ว “ โลซานน์ ” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงาน และ ศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือกเป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและ พระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์   “โลซานน์” สำหรับคนไทย จึงไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทัศน์ และ บ้านเมืองสวยงามน่าเท่านั้น หากแต่ยังมีความหมายในฐานะที่เป็นสถานที่สำคัญแห่ง “ราชสกุลมหิดล” ที่เคารพรักของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

 

นำท่านผ่านชม ทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) ถือเป็นทำเลทองก็ว่าได้ เพราะวิวทิวทัศน์บริเวณนี้ช่างงดงามยิ่งนัก มอง ไปฝั่งตรงข้ามเห็นเทือกเขาแอลป์ทอดเป็นแนวยาว และ ถ้าวันไหนแดดดีก็จะได้เห็นทิวเขาที่มีหิมะสีขาวโพลนปกคลุมบนยอดประกอบกับภาพท้องน้ำที่ใสสะอาด จากนั้นนำท่านชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ที่โลซานน์ (Le Pavillon Thailandais) (ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันในโลซานน์เรียกว่า  Le Pavillon Thailandais) ซึ่งตั้งอยู่ภายในตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) ศาลาจตุรมุข ทำจากไม้สัก และ ไม้เนื้อแข็งในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ไทยในต่างแดนแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชย์ครบ 60 พรรษา และ ฉลอง 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2549 มูลเหตุที่เลือกที่ตั้ง ณ เมืองโลซานน์ก็คงรู้กันดีอยู่ เนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จย่า สมเด็จพระพี่นางฯ ในหลวงรัชกาล 8 และ 9 ทรงใช้ชีวิตเกือบ 20 ปีก่อนนิวัตประเทศไทย ชาวเมืองโลซานน์เองก็ภูมิใจไม่น้อย กับ เรื่องนี้ ทางการจึงไม่ลังเลที่จะอนุญาตให้ตั้ง ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นในความร่วมมือกันของรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศของไทย

 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BELLERIVE LAUSANNE ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม โลซานน์ –เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เมืองทาช – เซอร์แมท 

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงาม และ ความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และ มงเทรอซ์ ให้เป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะ ถ่ายรูป กับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และ เลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เป็นเมืองขนาดเล็ก ๆ แสนน่ารักในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ดนตรี ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา นำท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทาง และ ขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้ หรือ จากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ได้เป็นผู้นำต่อต้าน แต่ท้ายที่สุดคนหนึ่งถูกจับประหารชีวิต คนหนึ่งหนีหายไป ส่วนอีกคนหนึ่ง ถูกจับขังคุกล่ามโซ่ไว้ที่ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนที่ราชวงศ์ SAVOY จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจากกองทัพแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมวิวทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาช  (TASCH) เมืองรีสอร์ทเล็ก ๆ บรรยากาศสบาย ๆ

 

กลางวัน             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟTASCH เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า OVERNIGHT BAG สำหรับพักค้างคืน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์ในวันเดินทาง) สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งรถไฟ เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท เมืองเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์อันสวยงามของ ทะเลสาบทูน THUNER SEE และ ทะเลสาบเบรียงซ์ BRIENZER SEE เสมือนเมืองแห่งนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้ำสีฟ้าครามสดใส ของทะเลสาบ หรือจะเป็นทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งในเส้นทาง FURKA-OBERALP BAHN ที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์จนถึง  เมืองเซอร์แมทซ์ เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักBEST WESTERN HOTEL BUTTERFLY ZERNATT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์กราท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส- เมืองทาชอินเทอร์ลาเก้น

 

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายกอร์เนอร์แกรท (Gornergrat) ขึ้นสู่จุดชมวิว ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Mt.Gronergrat) บนความสูงกว่า 3,089 เมตร หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1898  โดยนับเป็นรถไฟระบบเฟืองไฟฟ้าสายแรกของโลก  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจบนยอดเขากอร์เนอร์แกรท ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นจุดชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ดีที่สุดในประเทศ ” ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”  นี้มีความสวยงาม มีเสน่ห์และนับเป็นภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส  นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมกลุ่มธารน้ำแข็งกอร์เนอร์ (Gorner Glacier) ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ที่มีหน้ากว้างราว 1.0-1.4 กิโลเมตร บนความยาวกว่า 14 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรป เป็นรองเพียงแค่ธารน้ำแข็ง Aletsch เท่านั้น

 

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

 

บ่าย                  อำลาเมืองเชอร์แมท สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ เมืองทาซ (Tasch) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งของสวิสแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีบรรยากาศ และ ภูมิประเทศสงบสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ 2 แห่งคือ ทะเลสาบธัน และ ทะเลสาบเบรียนส์ แวดล้อมไปด้วยน้ำจากทะเลสาบ น้ำตกที่เกิดจากหิมะละลายไหลลงมาจากขุนเขา นำท่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความสำคัญ และ มีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเก้น ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่บ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์อันแสนน่ารัก

 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CENTRAL CONTINENTAL INTERLAKEN ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า อินเทอร์ลาเก้น  กรินเดอวาล  –  TOP OF EUROPE  จุงค์ฟราวยอค  –   ลูเซิร์น  – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล –  ช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด นำท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่ งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น ท่านสามารถพบเห็นบ้านสไตล์สวิสน่ารักที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีทั้งบ้านสีน้ำตาลเข้มตัด กับ หน้าต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตัด กับ ประตูหน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ วิวธรรมชาติที่สลับกันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE)

 

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 

บ่าย               เชิญท่านสนุกสนาน กับ การเล่นหิมะในลานกว้าง  SPHINX  จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป  สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ และ ขุนเขาชมทัศนียภาพความสวยงามของเมืองธรรมชาติ

 

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก ลูเซิร์น – ล่องเรือโบราณ – ขึ้นเขาริกิคุม –  อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้งเมืองลูเซิร์น

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือริมทะเลสาบเรือโบราณ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางจากท่าเรือเมืองลูเซิรน์ นำท่านล่องเรือทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตำนานวีรบุรุษ วิลเลียมเทลกับแอปเปิ้ล แห่งอิสรภาพ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชาวสวิสได้เป็นอย่างดีเรือเทียบท่าที่ หมู่บ้านวิทซ์นาว(VITZNAU) เมืองวิชนาวเป็นจุดเริ่มต้นใน

 

การเดินทางสู่ ขึ้นยอดเขาริกิ (MOUNT RIGI) ภูเขาอันทรงเสน่ห์ใกล้เมืองลูเซิร์น ซึ่งถูกขนานนามว่า ราชินีแห่งเทือกเขา (MT.RIGI QUEEN OF THE MOUNTAINS) นำท่านเดินทางโดยรถไฟฟันเฟื่อง เพื่อขึ้นพิชิตยอดเขาริกิซึ่งมีความสูง 6,OOO ฟุต หรือ 1,800 เมตร ด้วยรถกลไฟใช้ระบบไอน้ำ ซึ่งเป็นรถจักรที่เก่าแก่ที่สุดสร้างเมื่อ ปี 1858 แต่ได้รับบูรณะเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชื่นชมชมธรรมชาติตลอดการเดินทางจนถึง MT. RIGI KLUM เขาริกิ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ในจะมอง เห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของเทือกเขาแอลป์ และ ทะเลสาบอีก 13 แห่ง ภูเขาริกิตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง เยอรมนี และ ฝรั่งเศส ทำให้สามารถมองเห็นทั้ง 3 ประเทศสถานที่แห่งนี้นำท่านเดินทางไปภูเขาริกิ โดยรถไฟฟันเฟืองระว่างทาง คุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่า ซึ่งได้ให้บริการมาตั้งแต่ปี 1871 พอถึงเขายอดคุณสามารถ เดินตามทางเดินริมหน้าผา หรือ เดินป่าชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา

 

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และ เสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจ้าหลุยส์ที่16 แห่งฝรั่งเศสแวะถ่ายภาพกับสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น สะพานคาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มี อายุกว่า 600 ปี ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดีสมควรแก่เวลาช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิเช่น ช็อคโกแลต และ ร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์ , กุ๊บเบอลิน , เอ็มบาสซี่

 

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า3

 

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ฟาลล์ –  นครซูริค- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซูริค

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall) เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์  เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอยู่ระหว่างเมืองเล็ก ๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesenใกล้ ๆ  เมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยิ่งใหญ่ และ สวยที่สุดของสวิส สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ นครซูริคนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า และวัฒนธรรมที่รู้จักกันทั่วโลก ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มี “คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด” ในโลก

 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

บ่าย                  จากนั้นนำท่านผ่านชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมือง และ ยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซูริค เป็นแหล่งช้อปปิ้งย่านดังมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ZURICH AIRPORT ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด สนามบินซูริค – กรุงเทพ

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund

 

13.30 น.      บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

 

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ

 

05.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ

**********************************************************************


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก
 3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ