contact-banner

ทัวร์ฮ่องกง: ฮ่องกงเซินเจิ้น 4วัน 3คืน

วันแรก สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งซิตตี้เกท เอ๊าเลท (Option: กระเช้านองปิง 360)- เซินเจิ้น (รถไฟ)

วันที่สอง  เซินเจิ้น – จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์  – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ – โชว์ม่านน้ำ

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง (หัวหน้าทัวร์พาช้อปปิ้ง) – เซินเจิ้น  – ช้อปปิ้งหล่อหวู่    

วันที่สี่  เซินเจิ้น  –  ฮ่องกง  –  วิคตอเรียพ้อยท์ – อ่าวรีพลัสเบย์ –  วัดแชกง – จิวเวอร์รี่  – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 • พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็กต่ำกว่า

  18 ปี

  เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จำนวน
  1 – 4     สิงหาคม  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  6 – 9     สิงหาคม  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  13 – 16 สิงหาคม  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  20 – 23 สิงหาคม  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  22 – 25 สิงหาคม  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  27 – 30 สิงหาคม  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  03 – 06 กันยายน  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  07 – 10 กันยายน  2560 CX700 – CX703 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  09 – 12 กันยายน  2560 CX700 – CX703 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  10 – 13 กันยายน  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  16 – 19 กันยายน  2560 CX700 – CX703 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  17 – 20 กันยายน  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  21 – 24 กันยายน  2560 CX700 – CX703 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  23 – 26 กันยายน  2560 CX700 – CX617 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20
  24 – 27 กันยายน  2560 CX616 – CX709 6,996.- 4,500.- +5,000.- 7,000.- 20

   

  ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

  ไม่รวมวีซ่าท่านละ 1,500 บาท

  ***** หนังสือเดินทางของท่านจะต้องเป็นเล่มเดียวกันกับเล่มที่ท่านใช้ส่งยื่นวีซ่ากรุ๊ปจีน*****

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
  • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
  • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
  • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
  7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
  8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว ทางตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นต้องใช้วีซ่าในเล่มชุดนั้นก่อนตามเงื่อนไขของประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดใช้วีซ่าติดเล่มในชุดดังกล่าว

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งซิตตี้เกท เอ๊าเลท (Option: กระเช้านองปิง 360)- เซินเจิ้น (รถไฟ)

 

04.00          คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

06.40          ออกเดินทางสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 616

10.25         ถึงสนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

 

นำท่านช้อปปิ้งที่ Citygate ซึ่งจะเป็น Outlet ทั้งห้าง มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , Levi’s , Esprit , Giordano และอื่นๆอีกมากมาย ของที่นี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถึง 70% เลยทีเดียว ซึ่งราคาจะถูกกว่าปกติอย่างแน่นอน

 

ลูกค้าสามารถซื้อ ออฟชั่นทัวร์เพิ่ม นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โปว่หลิน เพิ่มท่านละ  1,000.- บาท

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำคณะขึ้นสู่ด้านบนโดยกระเช้านองปิง360 องศาให้ท่านได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย(หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

นำคณะเดินทางเข้าสู่ด่านหล่อวู่เซินเจิ้น

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

 

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า 3 คืน

 

วันที่สอง  เซินเจิ้น – จำลองเมืองฮอลแลนด์ – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์  – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ – โชว์ม่านน้ำ

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะเข้าชม เมืองจำลอง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ จากนั้นนำคณะสู่สวนสาธารณะ โลตัสฮิลล์ ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัสนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง

 

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านสู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบำ น้ำพุอลังการงานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่

(ถ้าโชว์ปิด ไม่มีการจ่ายเงินคืนใดๆทั้งสิ้น)

 

 

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า 3 คืน

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง (หัวหน้าทัวร์พาช้อปปิ้ง) – เซินเจิ้น  – ช้อปปิ้งหล่อหวู่    

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 

หลังอาหารให้ท่านเดินทางเข้าฮ่องกง พร้อมกันโดยไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าฮ่องกงโดยรถไฟสบายๆท่องเที่ยวโดยวันนี้นำคณะพาเที่ยวฮ่องกง สนุกช้อปปิ้ง แบบเต็มเหนี่ยวช่วงลดทั้งเกาะมาแล้ว หรือบางท่านต้องการเที่ยวเอง โดย ไม่อยากวุ่นวายไปกลุ่มใหญ่ หรือบางท่านต้องการไปถ่ายภาพในจุดต่างๆแบบกันเอง (การใช้วีซ่าต้องเข้าออกพร้อมกันเท่านั้น) ต้องให้คณะลูกค้ารักษาเวลาในวันนี้ด้วยครับ

                        ***อิสระอาหารกลางวัน และเย็นเพื่อความสะดวกของการช้อปปิ้ง***

 

17.00 น.      หัวหน้าทัวร์นัดที่จุดนัดพบ หลังจากนั้นพาคณะเดินทางกลับสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ เพื่อนำคณะ

ช้อปปิ้งที่หล่อหวู่ หรือบางท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการทานอาหารติดต่อหัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่น

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Shenzhen FX Hotel หรือเทียบเท่า 3 คืน

 

วันที่สี่  เซินเจิ้น  –  ฮ่องกง  –  วิคตอเรียพ้อยท์ – อ่าวรีพลัสเบย์ –  วัดแชกง – จิวเวอร์รี่  – กรุงเทพฯ

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกง ชมวิว VICTORIA POINT หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามอ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงามเชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

นำท่านสู่       หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่นซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกงเป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิงขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองโดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊งและดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัดตำนานเล่าว่าในช่วงปลายขอราชวงศ์ชิงแผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศและเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพลแช้ก๊งที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศและท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใครเพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอและดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกันดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูงธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกงถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีดซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิตนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย

 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

บ่าย               อิสระให้ท่านช้อปปิ้งนาธานตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานัด

 

สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

 

22.25 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CX 709

00.15 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************************


หมายเหตุ

หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว ทางตรวจคนเข้าเมืองจำเป็นต้องใช้วีซ่าในเล่มชุดนั้นก่อนตามเงื่อนไขของประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการชดใช้วีซ่าติดเล่มในชุดดังกล่าว