contact-banner

ทัวร์ฮ่องกง: ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

วันแรกฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น

วันสอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP–วัดกวนอู–ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู– ชมโชว์ม่านน้ำ 3D

วันสามฮ่องกง – วัดแชกง –จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

อัตราค่าบริการ

 • ตารางเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักเดี่ยว
  04 – 06 มิถุนายน2560  (CX616/CX703) 10,900.- 4,000.-
  13 – 15 มิถุนายน2560  (CX616/CX703) 10,900.- 4,000.-
  05 – 07 กรกฎาคม2560  (CX616/CX709) 10,900.- 4,000.-
  11 – 13 กรกฎาคม2560  (CX616/CX703) 10,900.- 4,000.-
  26 – 28 กรกฎาคม2560  (CX616/CX703) 10,900.- 4,000.-
  09 – 11 สิงหาคม2560  (CX700/CX703) 10,900.- 4,000.-
  19 – 21 สิงหาคม2560  (CX700/CX703) 10,900.- 4,000.-
  08 – 10 กันยายน2560  (CX700/CX703) 10,900.- 4,000.-

   

  ** โปรดอ่าน โปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ

  โปรดสอบถามผู้ขายทันที ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า

  ** ท่านรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโปรแกรมและเงื่อนไขอย่างเข้าใจตรงกันแล้ว **

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว รวม 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  3. อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  5. ค่าบริการ ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
  6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 หรือ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กก.
  1. ค่าวีซ่ากรุ๊ป (คนไทย) ผู้ใหญ่/เด็ก/เด็กทารก 1,500.- บาท/ท่าน
  2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น) ผู้ใหญ่และเด็ก (ยกเว้นทารก) 1,000.- บาท /ท่าน
  3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
  5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
  3. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธิการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
  4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. ชำระมัดจำค่าทัวร์ 5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง20 วันทำการ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาว  (กรณีท่านจองหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง *ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น*)พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

  สำคัญมาก!!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำค่าทัวร์

  ตามกำหนดวันชำระเงิน  เพื่อให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน

  ข้อสำคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขสำคัญควรทราบ

  1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
  2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

  3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

  1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

  3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
  4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair)จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน  หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
  7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

  8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
  9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  10. ในกรณีทางรัฐบาลจีน มีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบกะทันหัน (เป็นเหตุสุดวิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากรายการทัวร์ดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น

*สำหรับพีเรียด 04 – 06, 13 – 15 มิถุนายน / 05 – 17, 11 – 13, 26 – 28 กรกฏาคม

05.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 6 เคาน์เตอร์ M

สายการบินCATHEY PACIFIC (CX)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

06.40 น.ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616

10.25น.  ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

*สำหรับพีเรียด 09 – 11, 19 – 21 สิงหาคม / 08 – 10 กันยายน

06.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 6 เคาน์เตอร์M

สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

08.15น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX700

12.15 น. ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เมื่อเข้าไปในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เราจะพบกับโซนต่างๆ 5 โซน แต่ละโซนจะเป็นเครื่องเล่นไม่ถึงกับหวาดเสียวสักเท่าไหร่ เหมาะสำหรับครอบครัวสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ก่อนใครเพื่อนในโลก!

IRON MAN EXPERIENCE  เปิดแล้วแห่งแรกในโลก  ซึ่งเปิดให้บริการวันแรก 11 มกราคม 2560 ใหม่สด!!

 

ให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจ “พลุไฟปราสาท” แสนสวยจนถึงเวลา 20.00 น.

 

** ไกด์แจกคูปองอาหาร1 ใบ ต่อ 1 ท่าน (1) อิสระทาน กลางวัน/เย็น ภายในสวนสนุก

 

21.30 น. นำท่านผ่านด่าน ออกเดินทางไปสู่เซินเจิ้น(โดยรถโค้ช) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น/คืน1) HONG LI LAI / VIENNA / ROYAL CENJURY หรือใกล้เคียง

วันสอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งสินค้า OTOP–วัดกวนอู–ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู– ชมโชว์ม่านน้ำ 3D

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
ชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
วัดกวนอู  คมดาบปักหลักสัญลักษณ์ของ“ชัยชนะ”หากในชีวิตของท่านไม่อยากพ่ายแพ้ใคร แนะนำว่าต้องมากราบขอพรที่นี่สักครั้ง !!  ชาวจีนเชื่อกันว่าเปรียบเสมือนท่านจะได้รับความเข้มแข็ง ความเด็ดเดี่ยว ความองอาจ ดั่งนักรบที่ไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรูใดๆ จิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก ไม่มีความประมาท
โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม จัดแสดงเพียงรอบเดียวต่อวัน 19.00 น.เป็นการแสดงที่ร้อยเรื่องราวตั้งแต่ต้นกำเนิดของมนุษยชาติไปยังแต่ละยุคสมัยของจีนที่ผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมและตำนาน เรื่องเล่าต่างๆ ไว้

 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine
*หากมีเวลาเหลือมากพอจะนำท่านไปช้อปปิ้งก่อนเข้าโรงแรม(เป็นโปรแกรมเสริม อาจมีหรือไม่มี)

ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น/คืน2) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรือใกล้เคียง

 

วันสามฮ่องกง – วัดแชกง –จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
วัดแชกง หรือ วัดกังหัน  เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง  ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา  *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย

โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)เมนูพิเศษ! ห่านย่าง
จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว
*สำหรับพีเรียด 04 – 06, 13 – 15 มิถุนายน / 11 – 13, 26 – 28 กรกฏาคม

09 – 11, 19 – 21 สิงหาคม / 08 – 10 กันยายน

17.05 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX703

19.00น.   ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

 

*สำหรับพีเรียด 05 – 07 กรกฏาคม

22.25 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) เที่ยวบิน CX709

00.15น.   ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 30 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น


หมายเหตุ

เงื่อนไขสำคัญควรทราบ

1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair)จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน  หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
10. ในกรณีทางรัฐบาลจีน มีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบกะทันหัน (เป็นเหตุสุดวิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากรายการทัวร์ดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้