contact-banner

ทัวร์ฮ่องกง: ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –Citygate Outlet –เกาะลันเตา –เซินเจิ้น

วันสอง  ผ้าไหม – หยก – บัวหิมะ –วัดกวนอู – ตลาดหล่อวู–โชว์ม่านน้ำ 3D

วันสาม  ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮุงฮัม)–วัดแชกง –จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

อัตราค่าบริการ

 • ตารางเดินทาง

  *ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

  ราคาผู้ใหญ่

  และ ราคาเด็ก

  พักเดี่ยว
  31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 60    (CX616/CX709) 9,900.- 4,000.-
  07 – 09 มิถุนายน 2560   (CX616/CX617) 9,900.- 4,000.-
  14 – 16 มิถุนายน 2560   (CX616/CX709) 9,900.- 4,000.-
  04 – 06 กรกฎาคม 2560  (CX616/CX703) *ลดทั้งเกาะ 9,900.- 4,000.-
  07 – 09 กรกฎาคม 2560  (CX700/CX703) *ลดทั้งเกาะ / วันอาสาฬหบูชา 10,900.- 4,000.-
  23 – 25 กรกฎาคม 2560  (CX616/CX703)*ลดทั้งเกาะ 9,900.- 4,000.-
  29 – 31 กรกฎาคม 2560  (CX700/CX703)*ลดทั้งเกาะ 9,900.- 4,000.-
  05 – 07 สิงหาคม 2560  (CX700/CX703)*ลดทั้งเกาะ 9,900.- 4,000.-
  16 – 18 สิงหาคม 2560  (CX700/CX703)*ลดทั้งเกาะ 9,900.- 4,000.-
  26 – 28 สิงหาคม 2560  (CX700/CX703)*ลดทั้งเกาะ 9,900.- 4,000.-
  02 – 04 กันยายน 2560  (CX700/CX703) 9,900.- 4,000.-
  16 – 18 กันยายน 2560  (CX700/CX703) 9,900.- 4,000.-
  23 – 25 กันยายน 2560  (CX700/CX703) 9,900.- 4,000.-

  ** โปรดอ่าน โปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ

  โปรดสอบถามผู้ขายทันที  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์  มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า

  ** ท่านรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโปรแกรมและเงื่อนไขอย่างเข้าใจตรงกันแล้ว **

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  2. ที่พักโรงแรม4 ดาว รวม 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  3. อาหาร 6 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามฤดูกาลหรือสถานการณ์)
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  5. ค่าจ้างไกด์และค่าจ้างคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
  6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 หรือ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กก.
  1. ค่าวีซ่ากรุ๊ป (คนไทย) ผู้ใหญ่/เด็ก/เด็กทารก 1,500.- บาท/ท่าน
  2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น) ผู้ใหญ่และเด็ก (ยกเว้นทารก) 1,000.- บาท /ท่าน
  3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
  5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
  3. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธิการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
  4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
  1. ชำระมัดจำค่าทัวร์ 5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง20 วันทำการ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาว  (กรณีท่านจองหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง *ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น*)พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

   

  สำคัญมาก!!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ

  หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำค่าทัวร์ตามกำหนดวันชำระเงินในใบอินวอย

  ข้อสำคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 • 1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
  2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

  -3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

  -1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

  3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
  4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair)ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
  7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

  8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
  9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  10. ในกรณีทางรัฐบาลจีน มีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบกะทันหัน (เป็นเหตุสุดวิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากรายการทัวร์ดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –Citygate Outlet –เกาะลันเตา –เซินเจิ้น

*สำหรับพีเรียด 10 – 12, 22 – 24, 31 – 2 พฤษภาคม / 7 – 9, 14 – 16 มิถุนายน / 23 – 25 กรกฎาคม

04.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 6 เคาน์เตอร์ M

สายการบินCATHEY PACIFIC (CX)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

06.40 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616

10.25น.  ทุกท่านมาถึงสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Exit Hall B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น..รถโค้ชรอรับท่านออกเดินทาง

*สำหรับพีเรียด 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม / 7 – 9, 29 – 31 กรกฎาคม

5 – 7, 16 – 18, 26 – 28 สิงหาคม / 2 – 4, 16 – 18, 23 – 25 กันยายน

05.30น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 6 เคาน์เตอร์ M

สายการบินCATHEY PACIFIC (CX)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX700

12.15 น.  ทุกท่านมาถึงสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Exit Hall B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น..รถโค้ชรอรับท่านออกเดินทาง

City Gate Outlet ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้ากีฬา นาฬิกา เครื่องหนัง Brandnameชื่อดังในราคาโรงงาน บางรุ่นลดพิเศษ 30-70%อาทิเช่นEsprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในศูนย์การค้า

กระเช้านองปิง 360 เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร  พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

หมายเหตุ  กรณีทางกระเช้านองปิงมีประกาศ “ปิดปรับปรุงหรือซ่อมบำรุง” ในวันเดินทาง บริษัทฯ จะนำทุกท่านขึ้นสู่ลานนองปิงโดยรถโค้ชทดแทนและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ากระเช้าในทุกกรณี

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปสู่ เซินเจิ้น(โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรือใกล้เคียง

วันสอง    ผ้าไหม – หยก – บัวหิมะ –วัดกวนอู – ตลาดหล่อวู–โชว์ม่านน้ำ 3D

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
แวะชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
วัดกวนอู  สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญํูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine
โชว์ม่านน้ำ 3D “Man Groove” เริ่ม 20.00 น. เป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก ใช้ทุน

สร้างกว่า 200 ล้านหยวน ในการแสดง เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ กว่า 600 ชนิด

หมายเหตุ  กรณีทางโชว์ปิดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอจัดหาโชว์ใหม่ทดแทน หรือ หากเกิดเหตุสุดวิสัยอันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ  จนท่านไม่สามารถเข้ารับชมโชว์ได้ทันเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบัตรเข้าชมโชว์ ทุกกรณี(เนื่องจากออกตั๋วไปแล้ว)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรือใกล้เคียง

วันสาม   ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮุงฮัม)–วัดแชกง –จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮุงฮัม) เจ้าแม่กวนอิมปรางนี้นี้มีชื่อเสียงทางด้านการขอพรกู้เงินท่านเป็นเทพแห่งความเมตตาคอยช่วยปัดทุกข์บำรุงสุขให้ชาวบ้าน เป็นวัดที่มีความนิยมมากทั่วเอเชีย วิธีการขอพรการกู้เงิน (ตามความเชื่อส่วนบุคคล)จุดธูปอธิฐานขอพร และขอกู้เงินจากท่านได้เลยจะเอาเท่าไรก็ระบุไป บางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่แจกซองเงินให้แต่ถ้าไม่มีเราก็เตรียมไปเอง แล้วนำไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ หรือ 9 รอบ จากนั้นก็เก็บซองอังเปานั้นไว้  เปรียบเสมือนว่าเราได้กู้เงินมาจากองค์เจ้าแม่แล้ว  กลับไปจะมีเงินเข้ามาดั่งได้เงินกู้ก้อนใหญ่ และเมื่อสมหวังเรียบร้อยแล้ว  ต้องกลับมาทำบุญคืนท่าน

หมายเหตุ :

สำหรับเที่ยวบินขากลับ CX617/CX709 ท่านจะได้ไปโปรแกรมนี้

สำหรับเที่ยวบินขากลับ CX703 หากเวลาเหลือมากพอ ไกด์จะพาท่านไปโปรแกรมนี้

 

วัดแชกง หรือ วัดกังหัน  เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา  *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย

โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)เมนูพิเศษ! ห่านย่าง
จิมซาจุ่ย (นาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว
*สำหรับพีเรียด 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม / 4 – 6, 7 – 9, 23 – 25, 29 – 31, กรกฎาคม /

5 – 7, 16 – 18, 26 – 28 สิงหาคม / 2 – 4, 16 – 18, 23 – 25 กันยายน

17.05 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX703

19.00น.  ทุกท่านถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

*สำหรับพีเรียด 10 – 12, 22 – 24 พฤษภาคม / 7 – 9 มิถุนายน

21.30 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX617

23.25น.  ทุกท่านถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

*สำหรับพีเรียด 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน / 14 – 16 มิถุนายน

22.25 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX709

00.15น.  ทุกท่านถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)


หมายเหตุ

1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

-3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

-1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair)ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
10. ในกรณีทางรัฐบาลจีน มีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบกะทันหัน (เป็นเหตุสุดวิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากรายการทัวร์ดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้