contact-banner

ทัวร์ฮ่องกง: ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน

วันแรก   กรุงเทพฯ- ฮ่องกง –โรงแรม – อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง

วันสอง  วิคตอเรียพีค (พีคแทรม) – รีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – จูไห่

วันสาม  จูไห่ – ถนนคู่รัก – บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – สวนหยวนหมิง+ โชว์ – ตลาดไต้ดินกงเป่ย

วันสี่  จูไห่ – มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมทองคำ – โบสถ์เซนปอล–เดอะเวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง

อัตราค่าบริการ

 • ตารางเดินทาง

  *ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

  ราคาผู้ใหญ่

  และ ราคาเด็ก

  พักเดี่ยว
  13 – 16  พฤษภาคม 2560 11,900.- 4,500.-
  20 – 23 พฤษภาคม 2560 11,900.- 4,500.-
  03 – 06 มิถุนายน 2560 11,900.- 4,500.-
  10 – 13 มิถุนายน 2560 11,900.- 4,500.-
  08 – 11 กรกฎาคม 2560  *ลดทั้งเกาะ 11,900.- 4,500.-
  27 – 30 กรกฎาคม 2560  *ลดทั้งเกาะ 11,900.- 4,500.-
  10 – 13 สิงหาคม 2560  *ลดทั้งเกาะ / วันแม่ 11,900.- 4,500.-
  19 – 22 สิงหาคม 2560  *ลดทั้งเกาะ 11,900.- 4,500.-
  26 – 29 สิงหาคม 2560  *ลดทั้งเกาะ 11,900.- 4,500.-
  19 – 22 ตุลาคม 2560 11,900.- 4,500.-

   

  ** โปรดอ่าน โปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ

  โปรดสอบถามผู้ขายทันที  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์  มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า

  ** ท่านรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโปรแกรมและเงื่อนไขอย่างเข้าใจตรงกันแล้ว **

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  2. ที่พักโรงแรม 3 ดาว รวม 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  3. อาหาร 7 มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  5. ค่าบริการ ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
  6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 หรือ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 30 กก.
  1. ค่าวีซ่ากรุ๊ป (คนไทย) ผู้ใหญ่/เด็ก/เด็กทารก 1,500.- บาท/ท่าน
  2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น) ผู้ใหญ่และเด็ก (ยกเว้นทารก) 1,000.- บาท /ท่าน
  3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

  1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
  3. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธิการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
  4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. ชำระมัดจำค่าทัวร์ 5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง20 วันทำการ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาว  (กรณีท่านจองหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง *ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น*)พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

  สำคัญมาก!!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำค่าทัวร์

  ตามกำหนดวันชำระเงิน  เพื่อให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน

  ข้อสำคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 • 1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
  2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

  3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

  1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

  3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
  4ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair)จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน  หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
  7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

  8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
  9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  10. ในกรณีทางรัฐบาลจีน มีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบกะทันหัน (เป็นเหตุสุดวิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากรายการทัวร์ดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ- ฮ่องกง –โรงแรม – อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง

 

13.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์ Q

สายการบิน ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะนั่งแบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / กระเป๋าโหลดได้ จำกัด 1 ใบ น้ำหนัก 30 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

 

15.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน RJ182

19.00น.  ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง รับกระเป๋าที่สายพานเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Hall B พบไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

 

เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) KINGS HOTEL / M1 HOTEL / SILKA SEAVIEW / LAGROS ใกล้เคียงโรงแรมทำเลดีมาก ติดย่านช้อปปิ้ง ใกล้รถไฟฟ้า ให้ทุกท่านอิสระอาหารค่ำด้วยตนเองตามอัธยาศัย

 

วันสอง  วิคตอเรียพีค (พีคแทรม) – รีพลัสเบย์ – วัดแชกง – จิวเวอรี่ – ช้อปปิ้งนาธาน – จูไห่   

 

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(1)

วิคตอเรียพีค (พีคแทรม1ขา)เป็นจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด ต้องทึ่งกับสีสันที่สวยงามของเส้นขอบฟ้าอ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสงบ

หมายเหตุ : ได้ขึ้นพีคแทรม 1 ขา *ขาขึ้น หรือ ขาลง*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าเป็นสำคัญ

 

อ่าวรีพลัสเบย์หาดทรายยาวรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง อาคารสโมสรของสมาคมกู้ภัยของฮ่องกงสร้างขึ้นในสไตล์จีนดั้งเดิม เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ รูปปั้นคู่สูงตระหง่านของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วมีความโดดเด่นท่ามกลางสวนสวย

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)เมนูพิเศษ! SHABU หม้อไฟ

วัดแชกง หรือ วัดกังหัน  เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง  ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา  *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย

 

โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

 

จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว

 

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอันมีค่าของท่านสมควรแก่เวลา…นำท่านออกเดินทางสู่ จูไห่ (โดยเรือเฟอรี่) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 2) YUMAO HOTEL / MANN HOTEL หรือใกล้เคียง

 

วันสาม  จูไห่ – ถนนคู่รัก – บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – สวนหยวนหมิง+ โชว์ – ตลาดไต้ดินกงเป่ย

 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

ถนนคู่รัก เป็นถนนยาวเลียบริมทะเล มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยรัฐบาลจูไห่มีการตกแต่งภูมิทัศน์ของถนนเส้นนี้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และความร่มรื่น เหตุที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักนั้น เนื่องมาจากบริเวณถนนริมชายหาดมีการวางม้านั่ง ทำมาสำหรับนั่งได้ทีละ 2 คนเท่านั้น ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่คู่รักหนุ่มสาวเป็นอย่างมาก  โดยสถานที่นี้ได้มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความรักมายาวนาน เรื่องมีอยู่ว่า ในหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล มีชายหาฟืนคนหนึ่ง ทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน และซื่อสัตย์ ได้ตกหลุมรักกับ นางเทพธิดาแห่งท้องทะเล ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดเวลากว่า 8 ปี ทำให้ชายที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆ อิจฉาเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองมักจะทะเลาะกันภรรยาอยู่บ่อยครั้ง จึงนำความลับที่ตนเองรู้ไปบอกแก่ชายขายฟืนว่า “แท้จริงแล้วภรรยาของท่านได้อมไข่มุกที่สวยงามและมีค่าไว้ในปาก” ซึ่งทำให้ชายหาฟืนรู้สึกน้อยใจ และเสียใจ ที่ภรรยามีความลับกับเขา ชายหนุ่มจึงได้เรียกภรรยามาซักถาม จนทราบว่าเรื่องที่นางอมไข่มุกมีค่าไว้เป็นความจริง ชายขายฟืนจึงขอให้นางคายออกมาให้เค้าดู แต่นางกลับปฏิเสธ โดยบอกว่าหากตนคายไข่มุกออกมา ตนจะกลายเป็นหินทันที ชายหนุ่มไม่เชื่อที่นางกล่าว นางจึงตัดสินใจสละความรักเพื่อพิสูจน์คำพูดด้วยการคายไข่มุกออกมา ทันใดนั้นเอง นางกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ำไห้  แต่มันสายไปเสียแล้ว เขาได้ทำร้ายภรรยาที่รักเขาไปแล้ว และเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ จึงได้มีการสร้างรูปปั้นของนางไว้กลางทะเลใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงนั่นเอง  นางเทพธิดานั้นจึงถูกสร้างเป็นรูปปั้นชื่อว่า  จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ สาวงามหวีหนี่ เป็นหินแกะสลักตั้งเด่นสง่าอยู่ริมทะเลบริเวณอ่าวเซียงหู มีขนาดใหญ่มีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 ตัน มือถือไข่มุกไว้โดยยกขึ้นเหนือศีษระ ตามเรื่องเล่าดังกล่าว

 

ชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

พระราชวังหยวนหมิงถูกสร้างขึ้นบริเวณใจกลางของภูเขาชิลิน ทดแทนพระราชวังแห่งเดิมที่ปักกิ่ง ซึ่งถูกทำลายไปในปีค.ศ. 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 ภายในมีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร สร้างขึ้นตามแบบในอดีตทุกประการ อีกทั้งมีฮวงจุ้ยที่ดี เนื่องจากถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า เป็นพื้นที่ราบ ภายในมีทะเลสาบ 80,000 ตรม. มีขนาดเท่ากับสวนเดิมกรุงปักกิ่ง

 

โชว์หยวนหมิงชิงหยวน ซึ่งเป็นการแสดงกลางแจ้ง สลับกับการแสดงบนเวที ประกอบไปด้วยชุดการแสดงที่หลากหลาย เหล่านักแสดงกว่า 100 ชีวิต ยิ่งใหญ่ อลังการ โดยจะเน้นไปที่เรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์หมิง เช่น  เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ตัวโชว์มีความอลัง ทั้งแสง สี เรียกได้ว่า ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กันเลยก็ว่าได้

 

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)เมนูพิเศษ!  Abalone หรือ Seafood + Red Wine

ตลาดใต้ดินก๋งเป่ยแหล่งช้อปปิ้งสินค้าเลียนแบบเกรด A+ ติดแอร์ชื่อดัง ประจำเมืองจูไห่ ภายในประกอบด้วยร้านค้ากว่า 5,000 ร้าน มีให้เลือกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเท้า กางเกง นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่สำคัญราคาไม่แพง แล้วยังสามารถต่อรองราคาได้ เป็นที่ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างยิ่ง

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (คืนที่ 3) XIAN QUAN HOTEL / MIN ANN HOTEL  หรือใกล้เคียง

 

วันสี่  จูไห่ – มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมทองคำ – โบสถ์เซนปอล–เดอะเวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง

 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ มาเก๊า (โดยรถโค้ช)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

*** โปรแกรมนี้อยู่นอกเส้นทาง หากมีเวลาเหลือมากพอจะพาไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นสำคัญ ***

วัดอาม่า หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัดม่าก๊อก ถือเป็นวันเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ถูกก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าซึ่งประกอบไปด้วยประตูทางเข้า ซุ้มประตูแห่งการรำลึก หอสวดมนต์ หอแห่งความเมตตา หอเจ้าแม่กวนอิม และศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (ศาลาพุทธ) ที่ล้วนอุทิศให้แด่เทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ในสถานที่เดียวทำให้วัดนี้เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า พุทธศาสนา และความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ

 

เจ้าแม่กวนอิมทองคำริมทะเล ซึ่งองค์นี้ทางโปรตุเกสสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเมืองมาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน รูปปั้นสีทองที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายชาวตะวันตก ประดิษฐานบนดอกบัว

**โดยปกติในบริเวณนี้ (บางวัน) จะไม่สามารถจอดรถได้ เนื่องจากเป็นกฏจราจรท้องถิ่น ในกรณีนี้จะนำท่านผ่านชมทดแทน ไม่พาลงจากรถ แต่หากวันนั้นสามารถจอดรถได้ จะนำท่านลงกราบขอพร

 

ซากโบสถ์เซนต์ปอล สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงซากประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าเท่านั้น หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียนและจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

เดอะเวเนเชี่ยน รีสอร์ทสุดหรูอลังการ อาณาจักรคาสิโนที่ได้รับการขนานนามว่า “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเกมส์การพนันนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้ ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกับบรรยากาศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส  มีลำคลองกลางเมือง ให้ท่านได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องเรือกอนโดล่า (ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)มีลักษณะโดยผู้แจวเรือจะขับขานบทเพลงไพเราะ สองฝั่งคลองเป็นร้านรวงร่วมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ขนสินค้าแบรนด์ดังมารวมตัวกันอย่างครบครัน

 

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอันมีค่าของท่านสมควรแก่…นำท่านกลับสู่ สนามบินฮ่องกง (โดยเรือเฟอรี่)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

**ท่านสามารถนำ เช็คอินตั๋วเครื่องบินขากลับ พร้อมโหลดกระเป๋าได้ ณ ท่าเรือเฟอรี่ เพิ่มความสะดวกสบาย

 

21.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)  เที่ยวบิน RJ183

23.25 น.  ทุกท่านถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

นั่งแบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / กระเป๋าโหลดได้ จำกัด 1 ใบ น้ำหนัก 30 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น


หมายเหตุ

1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน  20 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
4ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair)จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน  หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป

โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
10. ในกรณีทางรัฐบาลจีน มีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบกะทันหัน (เป็นเหตุสุดวิสัย) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากรายการทัวร์ดังกล่าว จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เพื่อให้ท่านสามารถเดินทางได้