contact-banner

ทัวร์ฮ่องกง: ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด หลีหยุนมุน

วันแรก   กรุงเทพฯ- ฮ่องกง – โรงแรม

วันสอง   ไหว้พระ 6 วัด – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)

วันสาม    ไหว้พระ 3 วัด – City Gate Outlet – สนามบิน

อัตราค่าบริการ

 • ตารางเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ราคาทารก

  (นั่งตักผู้ใหญ่)

  พักเดี่ยว
  27 – 29 พฤษภาคม 2560(HX776/HX769) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  01 – 03 มิถุนายน 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  10 – 12 มิถุนายน 2560(HX776/HX769) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  17 – 19 มิถุนายน 2560(HX776/HX769) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  13 – 15 กรกฎาคม 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  23 – 25 กรกฎาคม 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  10 – 12 กันยายน 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.-
  17 – 19 กันยายน 2560 (RJ182/RJ183) 14,900.- 12,900.- 5,500.-

   

  ** โปรดอ่าน โปรแกรมและเงื่อนไขทั้งหมดให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ

  โปรดสอบถามผู้ขายทันที  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์  มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่า

  ** ท่านรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโปรแกรมและเงื่อนไขอย่างเข้าใจตรงกันแล้ว **

  1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  2. ที่พักโรงแรม 3ดาว รวม 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  3. อาหาร 5มื้อ ตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
  5. ค่าบริการ ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่ค่าทิป)
  6. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน500,000 หรือ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  8. ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กก.
  1. ค่าทิป ไกด์และคนขับรถ (ท้องถิ่น) ผู้ใหญ่และเด็กเก็บเท่ากัน 1,000.- บาท / ท่าน/ทริป
  2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่บังคับใดๆ
  3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
  4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
  3. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธิการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
  4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. ชำระมัดจำค่าทัวร์5,000 บาท ภายใน 2วัน นับจากวันที่ยืนยันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง20วันทำการ เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดยาว (กรณีท่านจองหลัง20วัน ก่อนเดินทาง *ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น*)พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

  สำคัญมาก!!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำค่าทัวร์

  ตามกำหนดวันชำระเงิน  เพื่อให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน

  ข้อสำคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 • 1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %)จำนวน 20ท่าน ขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
  2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
  – 3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
  – 1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง
  3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
  4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair)จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้ เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อยหากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
  7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป
  โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
  8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
  9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ- ฮ่องกง – โรงแรม

*สำหรับพีเรียด 01 – 03 มิถุนายน, 13 – 15, 23 – 25 กรกฏาคม, 10 – 12, 17 – 19 กันยายน

13.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์ Q

สายการบิน ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

15.25 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน RJ182

19.00น.  ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง รับกระเป๋าที่สายพานเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Hall B พบไกด์ท้องถิ่นฮ่องกง ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

นั่งแบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / กระเป๋าโหลดได้ จำกัด 1 ใบ น้ำหนัก 30 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

*สำหรับพีเรียด 27 – 30 พฤษภาคม / 10 – 12, 17 – 19 มิถุนายน

13.00น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์ K

สายการบิน HONGKONG AIRLINE (HX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ

เครื่อง AISBUS A330 ที่นั่ง 2-4-2 / เสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง / กระเป๋า 20 กก.

15.20 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน HX776

19.20 น.  มาถึงสนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพานเรียบร้อยหัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง Hall B พบไกด์ท้องถิ่น ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) GRAND CITY / SAV / M1 / KINGS HOTELêêêหรือใกล้เคียง

อิสระอาหารเย็นด้วยตัวเอง พร้อมพักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันสอง   ไหว้พระ 6 วัด – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(1)
ไหว้ 1 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์(Repulse Bay)  หาดทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ รูปปั้นคู่ของเทพทั้งสอง สูงตระหง่านโดดเด่นท่ามกลางสวนสวยทอดลงชายหาด
ไหว้ 2 วัดหมั่นโหม่ (Man Mo Temple) เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมั่น) และเทพแห่งสงคราม (โหม่) ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาผู้มีความปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราชสำนักในจีน ซึ่งเป็นระบบที่มีความเข้มงวด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดีที่สุดให้แก่รัฐ
ไหว้ 3 วัดปักไท่ (Pak Tai Temple) บางคนนิยมเรียกเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของลัทธิเต๋า ว่าว่าจอมจักรพรรดิแห่งสวรรค์ทางเหนือ หรือสวรรค์ที่น่าพิศวง ชาวบ้านในเฉิ่งเจ้า ผู้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ 200 ปีก่อน ที่พวกเขาเลือกที่จะเรียกเทพเจ้าองค์นี้ด้วยชื่อ ปักไต้ ซึ่งปัจจุบันเป็นชื่อที่เป็นที่นิยมสูงสุดสำหรับเทพองค์นี้ อัญมณีทางวัฒนธรรมแห่งนี้ประกอบด้วยงานไม้ปิดทองซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (1644–1911) และดาบเหล็กสมัยราชวงศ์ซ่ง (960–1279) พร้อมยังมีมังกรแกะสลักตกแต่งหลังคาเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิม วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของการเฉลิมฉลองต่างๆ ในระหว่างงานเทศกาลซาลาเปายอดนิยมที่ทั้งแปลกและสุดขั้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ของเดือน 4 ตามปฏิทินจันทรคติ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง
ไหว้ 4 วัดแชกง หรือ วัดกังหัน (Che Kung Temple)ซึ่งเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก ถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้าน ขอพรธุรกิจ ขอพรการเงิน เสริมดวง แก้ปีชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปและนำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต  ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกรายจากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ (Jewelry Factory) ท่านจะได้พบกับเครื่องรางของขลัง แหวน กำไล จี้ ดีไซน์กังหันออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง**ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ซึ่งดาราคนดังนักธุรกิจนิยมเช่าเป็นอย่างมาก สำเร็จกันเยอะ
ไหว้ 5 วัดชีหลิน(Chi Lin Nunnery) เป็นสำนักชีในนิกายมหายาน และสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมย้อนยุคของศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ถังโดยเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 1934 และก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์ถังในปี 1990 ภายในยังเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบัวที่ให้ความสงบแก่ดวงวิญญาณ นอกจากนี้ สำนักชีแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปปั้นทอง ดินเหนียว และไม้เป็นตัวแทนของสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระศากยมุนีพระโพธิสัตว์ประกอบไปด้วยวิหารอยู่รายรอบ 13 หลัง จุดเด่นวัดนี้คือ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูซักตัวเดียวด้านในมีความสวยงามให้เดินชม เช่น สระบัวขนาดใหญ่ ต้นบอนไซตัดแต่งสวยงาม สวนหินที่สวยงามเป็นธรรมชาติ และก็เจดีย์ทองคำ

หมายเหตุ:  วัดปิดทุกวันพุธหากวันเดินทางของท่านตรงกัน บริษัทฯ จะนำท่านไปวัดอื่นทดแทน

ไหว้ 6 วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)  เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ รายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาด้วยกัน ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมหาเทพ
จิมซาจุ่ย (TsimShaTsui)เป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่บนถนนนาธาน เป็นถนนสายช้อปปิ้ง ทั้งสองฟากฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดังทั่วโลก เครื่องหนังชั้นดี ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ร้านอาหารและภัตตาคารสุดหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว
อาหารกลางเย็น ณ หมู่บ้านประมง (3)อาหารทะเล Lie Yun Mun
นำท่านเข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง)  GRAND CITY / SAV / M1 / KINGS HOTELêêêหรือใกล้เคียง

วันสาม    ไหว้พระ 3 วัด – City Gate Outlet – สนามบิน

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (4)
ไหว้ 7 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮัม (Kun Im Temple) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา
ไหว้ 8 วัดหยวนหยวน(Yuen Yuen Institute)ขอพรด้านความสำเร็จเป็นวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจื้อ จุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว ***วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกี่เพ้า***
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ! ShabuShabu
ไหว้ 9 พระใหญ่เกาะลันเตา หรือ วัดโป่วหลิน (Tian Tan Buddha Statue)เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250ตันและสูง 34เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

หมายเหตุ  ทางกระเช้านองปิงมีประกาศ “ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบำรุง” เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560  บริษัทฯ จะนำทุกท่านขึ้นสู่เกาะลันเตา โดยรถโค้ชทดแทน

ซิตี้เกตุ (City Gate Outlet)ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดังในราคาลดพิเศษถึง70%ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย

สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสู่สนามบินฮ่องกง**

*สำหรับพีเรียด 01 – 03 มิถุนายน, 13 – 15, 23 – 25 กรกฏาคม, 10 – 12, 17 – 19 กันยายน

21.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN AIRLINE (RJ)  เที่ยวบิน RJ183

23.25 น.  ทุกท่านถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

นั่งแบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่องดื่ม บริการบนเครื่อง / กระเป๋าโหลดได้ จำกัด 1 ใบ น้ำหนัก 30 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

*สำหรับพีเรียด 27 – 30 พฤษภาคม / 10 – 12, 17 – 19 มิถุนายน

00.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินHONGKONG AIRLINE (HX) เที่ยวบิน HX769

เครื่อง AISBUS A320 ที่นั่ง 2-4-2 / เสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง / กระเป๋า 20 กก.

02.35 น.  ทุกท่านถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น


หมายเหตุ

1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %)จำนวน 20ท่าน ขึ้นไปเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
– 3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
– 1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง
3. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว…โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
4. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็นผู้สูงอายุ (Wheel Chair)จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้ เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อยหากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ มีอาการหอบหืดชักเกรงชัดเจน หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
6. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
7. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป
โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี
8. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ