contact-banner

ทัวร์ใต้หวัน: TAIWAN SUPER SAVE

วันที่ 1         กรุงเทพฯ
วันที่ 2        สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3       ไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) – ตลาดปลาไทเป
วันที่ 4        ร้านปะการังแดง – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก ซีเหมิงติง– มิตซุย เอ้าท์เล็ท
วันที่ 5        สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 • กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
  6-10 กันยายน 2560 17,900 18,900 18,500 4,000 10,000
  9-13 กันยายน 2560 16,900 17,900 17,500 4,000 10,000
  20-24 กันยายน 2560 17,900 18,900 18,500 4,000 10,000
  4-8 ตุลาคม 2560 18,900 19,900 19,500 4,500 11,000
  14-18 ตุลาคม 2560 17,900 18,900 18,500 4,000 10,000
  18-22 ตุลาคม 2560 21,900 21,900 21,500 5,000 11,50
  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
  • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
  • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
  • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน / คน
  • กระเป๋าเดินทาง (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 1 ใบ
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
  • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า – ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
  • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
  • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ 900NTD / 1000 THB ต่อท่านต่อทริป ชำระที่สนามบินดอนเมืองขาไป
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-39 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

  **ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**

            กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

  หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • 1. การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน

  หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน

  (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง

  2.ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  • รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
  • เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
  • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  • *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

  หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพ

23.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องบิน

 

วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน –หนันโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋งวัดกวนอูไถจง –เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

 

03.50 น.     ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)

08.30 น.     ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 

นำท่านเดินทางไปหนันโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง)  เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและภูเขาสูงมากมาย

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  

 

หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนไต้หวัน นั้นคือ การล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเล สาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ำ โดยมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร โดยทะเลสาบมีรูปร่างด้านบนเหมือนพระอาทิตย์ และด้านล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว จากนั้นนำท่านนมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่ วัดเสวียนจาง หรือรู้จักกันในชื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรือวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ง “เทพเจ้ากวนอู” เป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุน ให้กิจการ เจริญรุ่งเรืองส่วน “เทพเจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทำลายธรรมเนียม การเรียนการสอนที่จำกัดอยู่แต่ในราชสำนักทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยังมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ

 

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง  โดยท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงขนมได้ในราคาถูก โดยของอร่อยขึ้นชื่อคือ “เต้าหู้เหม็นทอดราดซอส”

นำท่านเข้าที่พัก PARK LANE INN TAICHUNG หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สาม  ไทจง – ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน – ตึกไทเป 101ตลาดปลาไทเป   

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็น แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

หลังจากนั้นพาทุกท่านชม อุทยานเย่หลิว ซึ่งอยู่ทางเหนือสุดของเมืองไทเป มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไป ในทะเล เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำและลม รวมถึงการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลก ทำให้เกิดการทับถมของหินออกมารูปร่างที่แตกต่างกันชมเศียรราชินี ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของอุทยาน

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู๊ด

 

หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ถนนเก่าจิ่วเฟิน สมัยก่อนเป็นเมืองเหมืองแร่ทองคำ แต่เนื่องจากมีคนมาขุดทอง จำนวนมาก ผู้คนก็พากันอพยพออกไป จิ่วเฟินจึงเป็นเมืองร้าง  จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่าย

ทำภาพยนตร์ “เปยซางเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาถ่ายรูป จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถชมวิวติดทะเลสาบแปซิฟิกได้อีกด้วย พาท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ที่ตึก ไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89 ประมาณ 600 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 2550 (ปัจจุบันเป็นตึก Burj Khalifa ประเทศ Dubai)  ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว พาท่านอิสระที่ตลาดปลาไทเป ตลาดที่รวมของสดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์และ มีอาหารให้เลือกสรรมากมาย จึงทำให้ตลาดปลาไทเป เป็นอีกจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ซีฟู๊ดสดๆ ชาบู ชาบู หรือ บาร์บีคิว

 

ค่ำ            อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับตลาดปลาไทเป

นำท่านเข้าที่พัก CAPITAL HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่   ร้านปะการังแดง– ช้อปปิ้งพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก – ซีเหมิงติง –MITSUI OUTLET  

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

พาท่านเยี่ยมชม ร้านขายปะการังแดง โดยคนไต้หวันเชื่อว่า ปะการังแดงจะช่วยเสริมดวงในเรื่องต่างๆ ในสมัยโบราณ หินปะการังนั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเวลาเดินทางไกลหรือไปต่างถิ่น ปะการังแดงจะช่วยปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ชาวเดินเรือทะเลมักจะนำกิ่งปะการังที่ได้จากทะเลลึกมาแขวนไว้หน้าบ้าน เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดี และพาท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านพายสัปปะรด ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน

 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน

 

พาท่านเคารพประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่ อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก   ซึ่งเป็นแหล่งรวมสิ่งของต่างๆ รวมถึงแสดงอัตชีวประวัติของท่านนนายพล เจียง ไค เช็ก ตั้งแต่อยู่กับ ดร. ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่ง ผู้นำประเทศ ไฮไลท์สำคัญคือชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ก ซึ่งจะมีทุก 1 ขั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ หลังจากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย เป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าวัยรุ่น กระเป๋า และเป็นสวรรค์ของคนรักรองเท้า ให้ช้อปปิ้งกันแบบไม่อั่น ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ ADDIDAS, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE, PUMA หลังจากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในไต้หวันเมื่อวันที่ 27 มค. 2016 นี้เอง ถือเป็น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังจนถึง food court, มีกระทั่งร้านหนังสือ Eslite และ พื้นที่สำหรับเด็ก

 

ค่ำ            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก CHUTO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า   สนามบิน – กรุงเทพ

 

เช้า           รับประทานอาหารกล่องเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน  (10)

 

07.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

09.50 น.     เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดยเที่ยวบินที่ XW181

12.30 น.     เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

******************************************************************************


หมายเหตุ

 • รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
 • เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 • *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม